Edycja metadanych e-booków

E-books come in all shapes and sizes and more often than not, their metadata (things like title/author/series/publisher) is incomplete or incorrect. The simplest way to change metadata in calibre is to simply double click on an entry and type in the correct replacement. For more sophisticated, „power editing” use the edit metadata tools discussed below.

Edytowanie metadanych jednej książki

Kliknij książkę, którą chcesz edytować, a następnie kliknij Edytuj metadane albo przyciśnij klawisz E. Pojawi się okno, w którym można edytować wszystkie metadane. Dzięki różnym usprawnieniom edycję można przeprowadzić szybciej i sprawniej. Oto kilka najbardziej przydatnych wskazówek:

  • Kliknięcie przycisku pomiędzy autorem i tytułem automatycznie zamieni miejscami wartości

  • Kliknięcie przycisku tuż za polem sortowania autorów spowoduje wypełnienie tego pola dla każdego autora. Możesz użyć okna Zarządzaj autorami, by przejrzeć i poprawić dane autorów. Okno to można wywołać, klikając i przytrzymując przycisk obok pola sortowania autorów.

  • You can click the button next to tags to use the Tag editor to manage the tags associated with the book.

  • The „Ids” box can be used to enter an ISBN (and many other types of id), it will have a red background if you enter an invalid ISBN. It will be green for valid ISBNs.

  • Pole sortowania wg autorów będzie miało czerwone tło jeśli jego wartość nie odpowiada temu, co calibre wylicza z wartości pola autora.

Pobieranie metadanych

The nicest feature of the edit metadata dialog is its ability to automatically fill in many metadata fields by getting metadata from various websites. Currently, calibre uses Google Books and Amazon. The metadata download can fill in Title, author, series, tags, rating, description and ISBN for you.

Aby pobrać dane, podaj autora i tytuł, a następnie kliknij przycisk Pobierz metadane. W oknie, które się pojawi, zobaczysz listę książek najlepiej pasujących do wpisanych przez ciebie danych. Jeśli podałeś również ISBN będzie on miał pierwszeństwo przed innymi danymi. Jeśli calibre nie znajdzie żadnych książek spróbuj podać nieco mniej danych - tylko niektóre słowa w tytule, tylko nazwisko autora.

Zarządzanie formatami książek

W bibliotece calibre każda z książek może mieć wiele przypisanych do niej formatów. Jeśli na przykład masz „Dzieła zebrane” Szekspira w formacie EPUB, to, by przeczytać je na swoim Kindle, musisz przekonwertować je na MOBI. calibre automatycznie zarządza formatami twoich książek. W oknie edycji metadanych, w sekcji Dostępne formaty możesz zarządzać nimi samodzielnie. Formaty mogą być dodawane, usuwane, możesz również przypisać książce metadane i okładkę jednego z formatów.

Wszystko o okładkach

calibre może pobrać okładkę książki z internetu jeśli znany jest jej numer ISBN. Możesz również sam przypisać okładkę, wybierając plik z grafiką. calibre jest w stanie wygenerować domyślną okładkę, zawierającą podstawowe metadane. Możesz przeciągnąć obraz na okładkę, by ją zmienić, albo kliknąć prawym klawiszem i wkleić obraz ze schowka.

Jest również przycisk, którego kliknięcie automatycznie obetnie krawędzie okładki jeśli obraz ma brzydkie brzegi.

Edycja metadanych wielu książek jednocześnie

First select the books you want to edit by holding Ctrl or Shift and clicking on them. If you select more than one book, clicking the Edit metadata button will cause the Bulk metadata edit dialog to open. Using this dialog, you can quickly set the author/publisher/rating/tags/series etc of a bunch of books to the same value. This is particularly useful if you have just imported a number of books that have some metadata in common. This dialog is very powerful, for example, it has a Search and replace tab that you can use to perform bulk operations on metadata and even copy metadata from one column to another.

The normal edit metadata dialog also has Next and Previous buttons that you can use to edit the metadata of several books one after the other.

Znajdź i zastąp

The Edit metadata for many books dialog allows you to perform arbitrarily powerful search and replace operations on the selected books. By default it uses a simple text search and replace, but it also support regular expressions. For more on regular expressions, see Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o wyrażeniach regularnych w calibre.

As noted above, there are two search and replace modes: character match and regular expression. Character match will look in the Search field you choose for the characters you type in the search for box and replace those characters with what you type in the replace with box. Each occurrence of the search characters in the field will be replaced. For example, assume the field being searched contains a bad cat. If you search for a to be replaced with HELLO, then the result will be HELLO bHELLOd cHELLOt.

Jeśli przeszukiwane pole jest typu wiele wartości, jak etykiety, jest ono przeszukiwane nieco inaczej. Na przykład jeśli pole etykiet zawiera Horror, Straszny, wyszukanie r, (z przecinkiem po r) nie zwróci żadnego wyniku, ponieważ podany tekst jest wyszukiwany najpierw w Horror, a następnie w Straszny.

Jeśli nie chcesz, by przy szukaniu była uwzględniana wielkość liter, odznacz pole Uwzględniaj wielkość liter.

Możesz również zmienić wielkość liter w wyniku wyszukiwania (już po zamianie tekstów), wybierając jedną z funkcji, dostępnych na liście Zastosuj funkcję po zamianie. Dostępne opcje to:

  • Małe litery – zmień wszystkie znaki w polu na małe litery

  • Wielkie litery – zmień wszystkie znaki w polu na wielkie litery

  • Wielkość liter jak w tytule – Każda pierwsza litera wyrazu wielka (amerykańska zasada - przyp. tłum)

Pole Wynik testu służy sprawdzeniu, czy efekt jest taki, jakiego się spodziewałeś. Zazwyczaj pola testowe, zawierające dane z książek, są wystarczające, ale może się zdarzyć, że będziesz chciał sprawdzić coś, co nie pojawia się w tych polach. W takim przypadku wpisz tekst w polu Wynik testu.

Tryb wyrażeń regularnych różni się nieco od zwykłego poprzez (oczywiście) wykorzystanie wyrażeń regularnych. Pierwsza różnica jest taka, że zmiany dotyczą wyłącznie części, które pasują do tych części pola, które pasują do podanego wzorca wyszukiwania, a nie do całego pola. Druga - funkcje zostaną zastosowane do zamienianego tekstu, a nie do całego pola.

Trzecia i najważniejsza różnica jest taka, że można stosować odniesienia do części wyszukiwanego tekstu za pomocą odwołań wstecznych. Odwołanie wsteczne to \n, gdzie n jest liczbą całkowitą, oznaczającą n-tą grupę, ujętą w nawiasy we wzorcu wyszukiwania. W użytym powyżej przykładzie, katamaran, wzorzec wyszukiwania a(…)(…) razem z wzorcem do zamiany \2\1, da w wyniku zamiany kara tamn. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, zajrzyj do rozdziału Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o wyrażeniach regularnych w calibre.

One useful pattern: assume you want to change the case of an entire field. The easiest way to do this is to use character mode, but lets further assume you want to use regular expression mode. The search expression should be (^.*$), the replace expression should be \1, and the desired case change function should be selected.

W trybie wyrażeń regularnych możesz również kopiować dane z jednego pola do innego. Po prostu wybierz różne pola wyszukiwania i docelowe. Kopiowany tekst może zastąpić tekst w polu docelowym albo zostać doklejony na początku lub na końcu. Pole Podziel wynik decyduje o tym, czy między kopiowanym tekstem, a dotychczasową wartością pola jest wstawiany przecinek, czy nie w trybach doklejania tekstu. Jeśli pole docelowe jest polem wielowartościowym ta opcja nie działa.

Wyszukiwanie i zamiana są dokonywane, kiedy już operacje na innych zakładkach zostały zakończone. Może to prowadzić do pewnego zamieszania, bo pola pokazują wartości pól sprzed zmian, a zamiana będzie wykonywana już po ich przetworzeniu. Jeśli nie jesteś pewien jaki będzie połączony efekt, postaraj się nie łączyć operacji na różnych zakładkach.

Masowe pobieranie metadanych

Jeśli chcesz pobrać metadane dla wielu książek jednocześnie, kliknij prawym klawiszem myszy przycisk Edytuj metadane i wybierz opcję Pobierz metadane i okładki. Możesz zdecydować, czy chcesz pobrać tylko metadane, tylko okładki, czy wszystko naraz.

Adding extra data files to a book

calibre can store any number of extra data files associated to a book. These can be alternate covers, supplementary material, etc. They cannot be viewed directly or used as conversion sources. Nor are they indexed by the Full text search engine in calibre. To view/add/delete them select the book and right click the Edit metadata button and choose Manage data files. This will pop-up a window where you can perform operations on these files. Alternately, you can right click the Add books button and choose Add data files to selected book records to more quickly add data files.