fetch-ebook-metadata

fetch-ebook-metadata [options]

Hämta bokmetadata från nätresurser. Du måste ange minst en av titel, författare eller ISBN.

När du skickar argument till fetch-ebook-metadata som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: ”/some path/with spaces”

[alternativ]

--allowed-plugin, -p

Ange namnet på en metadatahämtningsinsticksmodul som ska användas. Som standard används alla metadatainsticksmoduler. Kan anges flera gånger för flera insticksmoduler. Alla insticksmodulnamn: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Big Book Search

--authors, -a

Bokförfattare

--cover, -c

Ange ett filnamn. Omslaget, om tillgängligt, kommer att sparas till filnamnet. Utan denna parameter kommer omslaget inte att hämtas.

--help, -h

visa denna hjälptext och avsluta

--identifier, -I

Identifierar så som ASIN/Goodreads-id etc. kan anges flera gånger för flera identifierare. Till exempel: --identifier asin:B0082BAJA0

--isbn, -i

Bok-ISBN

--opf, -o

Mata ut metadata i OPF-format istället för läsbar text.

--timeout, -d

Tidsbegränsning i sekunder. Standard är 30

--title, -t

Boktitel

--verbose, -v

Skriv loggen till konsolen (stderr)

--version

visar programmets versionsnummer och avsluta