fetch-ebook-metadata

fetch-ebook-metadata [options]

Načíst metadata knihy z online zdrojů. Musíte zadat alespoň název, autory nebo ISBN.

Kdykoliv předáváte parametry pro fetch-ebook-metadata, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[volby]

--allowed-plugin, -p

Zadejte název modulu pro stahování metadat, který chcete použít. Ve výchozím nastavení budou použity všechny moduly metadat. Může být zadáno vícekrát pro více modulů. Všechny názvy modulů: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Big Book Search

--authors, -a

Autoři knihy

--cover, -c

Zadejte název souboru. Pokud existuje obálka, bude do něj uložena. Bez této volby nebude stažena žádná obálka.

--help, -h

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--identifier, -I

Identifikátory, jako jsou ASIN nebo ID Goodreads atd. Mohou být zadány vícekrát pro více identifikátorů. Například:--identifier asin:B0082BAJA0

--isbn, -i

ISBN knihy

--opf, -o

Výstup metadat ve formátu OPF namísto textu čitelného pro člověka.

--timeout, -d

Časový limit v sekundách. Výchozí je 30

--title, -t

Název knihy

--verbose, -v

Vypsat protokol do konzole (stderr)

--version

zobrazit číslo verze programu a ukončit