fetch-ebook-metadata

fetch-ebook-metadata [opcje]

Pobieranie metadanych ze źródeł internetowych. Musisz podać co najmniej jedną z informacji: tytuł, autora lub ISBN.

Whenever you pass arguments to fetch-ebook-metadata that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: „/some path/with spaces”

[opcje]

--allowed-plugin, -p

Określ nazwę wtyczki służącej do pobierania metadanych. Domyślnie używane są wszystkie wtyczki. Możesz określić kilka wtyczek jednocześnie. Nazwy wszystkich wtyczek: Goodreads, Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, Big Book Search

--authors, -a

Autor(zy) książki

--cover, -c

Podaj nazwę pliku. Okładka, jeśli jest dostępna, zostanie w tym pliku zapisana. Bez tego parametru okładka nie zostanie pobrana.

--help, -h

Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--identifier, -I

Identyfikatory, takie jak ASIN/Goodreads id itp. Można podać wiele razy dla wielu identyfikatorów. Na przykład:--identifier asin:B0082BAJA0

--isbn, -i

ISBN książki

--opf, -o

Wygeneruj metadane w formacie OPF zamiast w postaci tekstu.

--timeout, -d

Limit czasu w sekundach. Domyślnie 30

--title, -t

Tytuł książki

--verbose, -v

Prześlij log na konsolę (stderr)

--version

Wyświetla wersję programu i kończy działanie