Δημιουργία καταλόγων AZW3 • EPUB • MOBI

Η δυνατότητα Δημιουργίας καταλόγου του calibre σας επιτρέπει να δημιουργήσετε κατάλογο της βιβλιοθήκης σας, σε διάφορες μορφές. Αυτό το αρχείο βοήθειας περιγράφει τις επιλογές δημιουργίας καταλόγου, όταν δημιουργείτε κατάλογο σε AZW3, EPUB και MOBI μορφές.

Επιλογή βιβλίων για τον κατάλογο

Εάν θέλετε να ταξινομηθεί όλη η βιβλιοθήκη σας, αφαιρέστε οποιαδήποτε κριτήρια αναζήτησης ή φίλτρα στο κεντρικό παράθυρο. Επιλέγοντας ένα βιβλίο, όλα τα βιβλία στη βιβλιοθήκη σας θα είναι υποψήφια για να ενταχθούν στον κατάλογο που δημιουργείται. Συγκεκριμένα βιβλία μπορούν να απορριφθούν βάσει ποικίλων κριτηρίων; δείτε την παρακάτω ενότητα Απορριφθέντα είδη. για περισσότερες πληροφορίες

Εάν θέλετε να ταξινομήσετε μόνο μέρος της βιβλιοθήκης σας, έχετε δύο επιλογές

 • Create a multiple selection of the books you want cataloged. With more than one book selected in calibre’s main window, only the selected books will be cataloged.

 • Use the Search field or the Tag browser to filter the displayed books. Only the displayed books will be cataloged.

To begin catalog generation, select the menu item Convert books > Create a catalog of the books in your calibre library. You may also add a Create catalog button to a toolbar in Preferences > Interface > Toolbars & menus for easier access to the Generate catalog dialog.

Catalog options

In Catalog options, select AZW3, EPUB or MOBI as the Catalog format. In the Catalog title field, provide a name that will be used for the generated catalog. If a catalog of the same name and format already exists, it will be replaced with the newly-generated catalog.

Catalog send to device

Enabling Send catalog to device automatically will download the generated catalog to a connected device upon completion.

Συμπεριληφθείσες ενότητες

Included sections

Οι ενότητες που έχετε τσεκάρει θα συμπεριληφθούν στον κατάλογο που δημιουργείται:

 • Authors - all books, sorted by author, presented in a list format. Non-series books are listed before series books.

 • Titles - all books, sorted by title, presented in a list format.

 • Series - all books that are part of a series, sorted by series, presented in a list format.

 • Genres - individual genres presented in a list, sorted by Author and Series.

 • Recently Added - all books, sorted in reverse chronological order. List includes books added in the last 30 days, then a month-by-month listing of added books.

 • Descriptions - detailed description page for each book, including a cover thumbnail and comments. Sorted by author, with non-series books listed before series books.

Προθέματα

Prefix rules

Οι κώδικες προθεμάτων σας επιτρέπουν να προσθέσετε ένα πρόθεμα σε λίστες βιβλίων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Για παράδειγμα, μπορεί να επιθυμείτε να διαχωρίσετε τα βιβλία που έχετε διαβάσει τσεκάροντάς τα, ή τα βιβλία που θέλετε να διαβάσετε με ένα Χ.

The checkbox in the first column enables the rule. Name is a rule name that you provide. Field is either Tags or a custom column from your library. Value is the content of Field to match. When a prefix rule is satisfied, the book will be marked with the selected Prefix.

Τρεις κώδικες προθεμάτων έχουν παρατεθεί στο παραπάνω παράδειγμα παραπάνω:

 1. Read book specifies that a book with any date in a custom column named Last read will be prefixed with a checkmark symbol.

 2. Wishlist item specifies that any book with a Wishlist tag will be prefixed with an X symbol.

 3. Library books specifies that any book with a value of True (or Yes) in a custom column Available in Library will be prefixed with a double arrow symbol.

The first matching rule supplies the prefix. Disabled or incomplete rules are ignored.

Βιβλία που απορρίφθηκαν.

Excluded books

Οι κώδικες αποκλεισμού βιβλίων σας επιτρέπουν να καθορίσετε τα βιβλία που δε θα ταξινομηθούν.

The checkbox in the first column enables the rule. Name is a rule name that you provide. Field is either Tags or a custom column in your library. Value is the content of Field to match. When an exclusion rule is satisfied, the book will be excluded from the generated catalog.

Δύο κώδικες αποκλεισμού έχουν παρατεθεί στο παραπάνω παράδειγμα.

 1. The Catalogs rule specifies that any book with a Catalog tag will be excluded from the generated catalog.

 2. The Archived Books rule specifies that any book with a value of Archived in the custom column Status will be excluded from the generated catalog.

Για κάθε βιβλίο αξιολογούνται όλοι οι κώδικες. Απενεργοποιημένοι ή μη πλήρεις κώδικες αγνοούνται.

Απορριφθέντα είδη.

Excluded genres

When the catalog is generated, tags in your database are used as genres. For example, you may use the tags Fiction and Nonfiction. These tags become genres in the generated catalog, with books listed under their respective genre lists based on their assigned tags. A book will be listed in every genre section for which it has a corresponding tag.

You may be using certain tags for other purposes, perhaps a + to indicate a read book, or a bracketed tag like [Amazon Freebie] to indicate a book’s source. The Excluded genres regex allows you to specify tags that you don’t want used as genres in the generated catalog. The default exclusion regex pattern \[.+\]\+ excludes any tags of the form [tag], as well as excluding +, the default tag for read books, from being used as genres in the generated catalog.

You can also use an exact tag name in a regex. For example, [Amazon Freebie] or [Project Gutenberg]. If you want to list multiple exact tags for exclusion, put a pipe (vertical bar) character between them: [Amazon Freebie]|[Project Gutenberg].

Results of regex shows you which tags will be excluded when the catalog is built, based on the tags in your database and the regex pattern you enter. The results are updated as you modify the regex pattern.

Άλλες επιλογές

Other options

Catalog cover specifies whether to generate a new cover or use an existing cover. It is possible to create a custom cover for your catalogs - see Custom catalog covers for more information. If you have created a custom cover that you want to reuse, select Use existing cover. Otherwise, select Generate new cover.

Extra Description note specifies a custom column’s contents to be inserted into the Description page, next to the cover thumbnail. For example, you might want to display the date you last read a book using a Last Read custom column. For advanced use of the Description note feature, see this post in the calibre forum.

Thumb width specifies a width preference for cover thumbnails included with Descriptions pages. Thumbnails are cached to improve performance. To experiment with different widths, try generating a catalog with just a few books until you’ve determined your preferred width, then generate your full catalog. The first time a catalog is generated with a new thumbnail width, performance will be slower, but subsequent builds of the catalog will take advantage of the thumbnail cache.

Merge with Comments specifies a custom column whose content will be non-destructively merged with the Comments metadata during catalog generation. For example, you might have a custom column Author bio that you’d like to append to the Comments metadata. You can choose to insert the custom column contents before or after the Comments section, and optionally separate the appended content with a horizontal rule separator. Eligible custom column types include text, comments, and composite.

Custom catalog covers

cc With the Generate Cover plugin installed, you can create custom covers for your catalog. To install the plugin, go to Preferences > Advanced > Plugins > Get new plugins.

Επιπρόσθετες βοηθητικές πηγές.

For more information on calibre’s Catalog feature, see the MobileRead forum sticky Creating Catalogs - Start here, where you can find information on how to customize the catalog templates, and how to submit a bug report.

To ask questions or discuss calibre’s Catalog feature with other users, visit the MobileRead forum Calibre Catalogs.