calibre:// URL-schema

calibre registrerar sig som hanterarprogram för calibre:// URL:er. Så du kan använda dessa för att utföra åtgärder som att öppna böcker, söka efter böcker, etc. från andra program/dokument eller via kommandoraden. Till exempel, kör följande på kommandoraden:

calibre calibre://switch-library/Some_Library

Kommer att öppna calibre med biblioteket med namnet Some Library. Biblioteksnamn är mappnamnet på biblioteksmappen med blanksteg ersatta med understrykningar. Specialvärdet _ betyder det aktuella biblioteket. De olika typerna av URL:er dokumenteras nedan.

Du kan till och med placera dessa länkar inuti HTML-filer eller Word-dokument eller liknande och operativsystemet kommer automatiskt att köra calibre för att utföra den angivna åtgärden.

Byt till ett specifikt bibliotek

URL-syntaxen är:

calibre://switch-library/Library_Name

Biblioteksnamn är bibliotekets mappnamn med blanksteg ersatta med understrykningar. Specialvärdet _ betyder det aktuella biblioteket. Du kan också använda hexkodning för biblioteksnamnen, användbart om biblioteksnamnen har specialtecken som annars skulle kräva URL-kodning. Hexkodade biblioteksnamn ser ut som:

_hex_-AD23F4BC

Där delen efter prefixet _hex_- är biblioteksnamnet kodat som UTF-8 och varje byte representerad av två hexadecimala tecken.

Visa en specifik bok i calibre

URL-syntaxen är:

calibre://show-book/Library_Name/book_id

Detta visar boken med book_id (ett nummer) i calibre. Id för böcker kan ses i calibres gränssnitt genom att föra muspekaren över länken Klicka för att öppna i :guilabel:`bokdetalj`panelen, det är numret inom parentes i slutet av sökvägen till bokmappen.

Du kan kopiera en länk till den aktuella boken som visas i calibre genom att högerklicka på: bokdetalj`panelen och välja :guilabel:`Kopiera länk till bok.

Om en sökning är aktiv och boken inte matchas av sökningen rensas sökningen.

Om ett virtuellt bibliotek väljs kommer calibre att använda det när boken visas. Om boken inte finns i det virtuella biblioteket rensas det virtuella biblioteket.

Om du vill byta till ett visst virtuellt bibliotek när du visar boken, använd:

calibre://show-book/Library_Name/book_id?virtual_library=Library%20Name
or
calibre://show-book/Library_Name/book_id?encoded_virtual_library=hex_encoded_virtual_library_name

ersätter mellanslag i det virtuella bibliotekets namn med %20. Om boken inte finns i det virtuella biblioteket ignoreras det virtuella biblioteket.

Öppna en specifik bok i e-bokvisaren på en specifik position

URL-syntaxen är:

calibre://view-book/Library_Name/book_id/book_format?open_at=location

Här, book_format är bokens format, till exempel EPUB eller MOBI och location är en valfri plats inuti boken. Det enklaste sättet att få dessa länkar är att öppna en bok i visaren och välj sedan i visningskontrollerna Gå till → Plats och där kommer en sådan länk att ges som du kan kopiera/klistra in någon annanstans.

Söker efter böcker

URL-syntaxen är:

calibre://search/Library_Name?q=query
calibre://search/Library_Name?eq=hex_encoded_query

Här är förfrågan valfritt sökuttryck. Om sökuttrycket är komplicerat, koda det som en hexsträng och använd istället eq. Att utesluta förfrågan kommer att göra att den aktuella sökningen rensas.

Som standard, om ett virtuellt bibliotek är valt, rensar calibre det innan du gör sökningen för att säkerställa att alla böcker hittas. Om du vill bevara det virtuella biblioteket, använd:

calibre://search/Library_Name?q=query&virtual_library=_

Om du vill växla till ett särskilt virtuellt bibliotek, använd:

calibre://search/Library_Name?virtual_library=Library%20Name
or
calibre://search/Library_Name?encoded_virtual_library=hex_encoded_virtual_library_name

ersätta blanksteg i det virtuella biblioteksnamnet med %20.

Om du utför en sökning i calibre och vill skapa en länk för den kan du göra det genom att högerklicka på sökfältet och välja Kopiera sökning som URL.

Öppna ett bokdetaljfönster på en bok i något bibliotek

URL-syntaxen är:

calibre://book-details/Library_Name/book_id

Det här öppnar ett fönster med bokdetaljer för den angivna boken från det angivna biblioteket utan att ändra det aktuella biblioteket eller den valda boken.

Öppna anteckningarna som är kopplade till en författare/serie/etc.

URL-syntaxen är:

calibre://book-details/Library_Name/Field_Name/id_Item_Id

Detta öppnar ett fönster som visar anteckningarna för det angivna objektet. Det enklaste sättet att skapa sådana webbadresser är att visa de anteckningar du vill ha i calibre och klicka på knappen Kopiera URL för att kopiera URL:en till urklipp och klistra in den där du behöver.

Här är Fält_namn namnet på kolumnerna som authors eller tags. För användarskapade kolumner, ersätt det inledande # i fältnamnet med ett understreck, så #minataggar blir _minataggar.

Förutom att specificera objekt med id med Item_Id kan du också specificera dem med namn med antingen val_Item_Name eller hex_Hex_Encoded_Item_Name. Till exempel:

calibre://book-details/Library_Name/authors/val_John%20Doe

Hexkodning av URL-parametrar

Hexkodning av URL-parametrar görs genom att först koda parametern som UTF-8 byte och sedan ersätta varje byte med två hexadecimala tecken som representerar byten. Till exempel är strängen abc är byten 0x61 0x62 och 0x63 i UTF-8, så den kodade versionen är strängen: 616263.