calibre

calibre [opcje] [ścieżka_do_ebooka lub url calibre ...]

Uruchom główny graficzny interfejs użytkownika calibre i opcjonalnie dodaj e-book pod adresem path_to_ebook do bazy danych. Możesz także określić adresy URL calibre, aby wykonać różne inne działania, niż tylko dodawanie książek. Na przykład:

calibre://view-book/test_library/1842/epub

Otworzy książkę o identyfikatorze 1842 w formacie EPUB z biblioteki „test_library” w przeglądarce e-booków calibre. Nazwy bibliotek to nazwy folderów plików biblioteki ze spacjami zastąpionymi podkreśleniami. Pełny opis ww różne działania oparte na adresach URL znajdują się w Podręczniku użytkownika.

Ilekroć przekazujesz argumenty do calibre, które zawierają spacje, ujmuj je w cudzysłowy. Na przykład: „/some path/with spaces”

[opcje]

--detach

Odłącz od terminala sterującego, jeśli istnieje (tylko Linux)

--help, -h

wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--ignore-plugins

Pomiń niestandardowe wtyczki - przydatne, gdy zainstalujesz wtyczkę, która blokuje uruchomienie calibre

--no-update-check

Nie sprawdzaj czy uaktualnienie jest dostępne

--shutdown-running-calibre, -s

Powoduje zamknięcie wszystkich uruchomionych instancji calibre. Należy pamiętać, że wszystkie niezakończone zadania zostaną przerwane więc należy używać tego przełącznika ostrożnie.

--start-in-tray

Uruchom zminimalizowany w zasobniku systemowym.

--verbose, -v

Pominięto, nie używać. Istnieje tylko dla wstecznej zgodności

--version

wyświetla wersję programu i kończy działanie

--with-library

Użyj biblioteki w podanej lokalizacji.