GlosariΒΆ

RSS
RSS (Really Simple Syndication) iaitu Pensindiketan Sangat Ringkas merupakan format suapan sesawang yang digunakan untuk menerbitkan kandungan dikemaskini secara kerap, seperti artikel berita, pos blog dan lain-lain. Ia adalah format yang biasanya sesuai dibaca menerusi komputers, dan cara terbaik mendapatkan kandungan daripada sesawang ke dalam e-buku. Terdapat pelbagai format suapan yang digunakan di Internet, dan calibre memahaminya. Dengan cara ini, ia mempunyai sokongan yang baik dengan format ATOM, yang biasanya digunakan untuk blog.
resepi
Resepi adalah satu set arahan yang mengajar calibre bagaimana hendak tukarkan sumber berita atas talina, seperti majalah atau blog, menjadi e-buku. Resepi adalah dari kod Python. Oleh itu, ia berupaya menukar sumber berita arbitari yang kompleks kepada sebuah ebuku. Pada tahap paling mudah, ia hanyalah satu set pembolehubah, seperti URL, yang memberikan calibre maklumat yang mencukupi untuk pergi ke Internet dan muat turun berita yang dikehendaki.
HTML
HTML (Hyper Text Mark-Up Language), atau Bahasa Penanda Teks Hiper iaitu subset bagi Bahasa Penanda Am Piawai (SGML) untuk penerbitan elektronik, merupakan piawaian khusus yang digunakan untuk Dunia Internet iaitu World Wide Web.
CSS
CSS (Cascading Style Sheets) atau Lembaran Gaya Lata merupakan bahasa yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana dokumen HTML harus diterapkan (penggayaan visual).
API
API (Application Programming Interface) iaitu Antaramuka Pengaturcaraan Aplikasi merupakan antaramuka kod sumber yang mana pustaka sediakan untuk menyokong permintaan perkhidmatan yang dibuat padanya oleh program komputer.
LRF
LRF Format e-buku yang boleh dibaca oleh pembaca e-buku SONY.
URL
URL (Uniform Resource Locator) atau Pelokasi Sumber Seragam contohnya: http://contoh.com
regexp
Regular expressions iaitu ungkapan nalar yang menyediakan perihalan yang ringkas lagi padat serta fleksibel untuk mengenalpasti rentetan teks seperti, aksara tertentu, atau pola aksara/ Sila rujuk regexp syntax untuk sintaks ungkapan nalar yang digunakan dalam Python.