calibre-smtp

calibre-smtp [options] [from to text]

Odeslat e-mail pomocí protokolu SMTP. calibre-smtp má dva režimy. V režimu psaní zadáte from to a text, a ty jsou použity k sestavení a odeslání e-mailové zprávy. V režimu filtrování čte calibre-smtp kompletní e-mailovou zprávu ze vstupu STDIN a odešle ji.

text je tělo e-mailové zprávy. Pokud text není zadán, kompletní e-mailová zpráva je čtena ze vstupu STDIN. from je e-mailová adresa odesílatele a to je e-mailová adresa příjemce. Když je kompletní e-mail čten ze vstupu STDIN, from a to jsou použity pouze při připojení vstupu STDIN, hlavičky zpráv nejsou měněny.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibre-smtp, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[volby]

--fork, -f

Rozvětvit a doručit zprávu na pozadí. Pokud použijete tuto volbu, měli byste také použít --outbox pro vyřešení selhání doručení.

--help, -h

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--localhost, -l

Název hostitele localhost. Použito při připojování k serveru SMTP.

--outbox, -o

Cesta ke složce maildir pro e-mailové zprávy, které se nepodařilo odeslat.

--timeout, -t

Časový limit pro připojení

--verbose, -v

Více podrobností

--version

zobrazit číslo verze programu a ukončit

COMPOSE MAIL

Volby pro napsání e-mailu. Ignorovat, pokud text není zadán

--attachment, -a

Soubor připojený k e-mailu

--subject, -s

Předmět e-mailu

SMTP RELAY

Volby pro použití serveru přenosu SMTP pro odesílání pošty. Calibre se pokusí odeslat e-mail přímo, pokud není zadáno –relay.

--cafile

Cesta ke souboru zřetězených certifikátů CA ve formátu PEM používaných při ověřování certifikátu serveru při použití TLS. Ve výchozím nastavení se používají certifikáty systému CA.

--dont-verify-server-certificate

Neověřovat certifikát serveru při připojení pomocí TLS. Toto bylo výchozí chování ve verzích Calibre před 3.27. Pokud používáte přenos s certifikátem s vlastním podpisem nebo jinak neplatným certifikátem, můžete použít tuto volbu k obnovení chování před 3.27

--encryption-method, -e

Metoda šifrování použitá při připojování k přenosu. Možnosti jsou TLS, SSL a Žádné. Výchozí je TLS. VAROVÁNÍ: Výběr volby Žádné je vysoce nezabezpečený.

--password, -p

Heslo pro přenos

--port

Port pro připojení k serveru přenosu. Výchozí je použít 465, pokud je metoda šifrování SSL, jinak 25.

--relay, -r

Server přenosu SMTP použitý pro odeslání e-mailu.

--username, -u

Uživatelské jméno pro přenos