calibre-smtp

calibre-smtp [opcje] [from to text]

Wyślij mail przy użyciu protokołu SMTP. calibre-smtp ma dwa tryby pracy. W trybie tworzenia wiadomości określasz od kogo, do kogo i tekst wiadomości, na podstawie których jest budowana, a następnie wysyłana wiadomość. W trybie filtrowania calibre-smtp odczytuje dane z STDIN i wysyła je. text jest treścią wiadomości. Jeśli treść nie jest podana, jest ona odczytywana z STDIN. to jest adresem e-mailowym odbiorcy wiadomości, zaś from - adresem nadawcy. Jeśli kompletna wiadomość jest odczytywana z STDIN adresy nadawcy i odbiorcy są używane jedynie do negocjacji w protokole SMTP, nagłówki wiadomości nie są modyfikowane.

Ilekroć przekazujesz argumenty do calibre-smtp, które zawierają spacje, ujmuj je w cudzysłowy. Na przykład: „/some path/with spaces”

[opcje]

--fork, -f

Oddziel i dostarcz wiadomość w tle. Jeśli użyjesz tej opcji, powinieneś użyć również parametru --outbox, by móc zareagować na błędy przy dostarczaniu wiadomości.

--help, -h

wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--localhost, -l

Lokalna nazwa komputera. Używana przy połączeniu z serwerem SMTP.

--outbox, -o

Ścieżka do folderu, w którym będą przechowywane wiadomości, których nie udało się wysłać.

--timeout, -t

Limit czasu połączenia

--verbose, -v

Podaj więcej danych

--version

wyświetla wersję programu i kończy działanie

COMPOSE MAIL

Opcje tworzenia wiadomości. Ignorowane, jeśli treść wiadomości nie została podana

--attachment, -a

Plik do załączenia do maila

--subject, -s

Temat maila

SMTP RELAY

Opcje, aby korzystać z serwera SMTP do wysyłania poczty. calibre będzie próbował wysłać e-mail bezpośrednio, chyba, że –relay jest określony.

--cafile

Ścieżka do pliku połączonych certyfikatów CA w formacie PEM, służącym do weryfikacji certyfikatu serwera podczas korzystania z TLS. Domyślnie używane są certyfikaty systemu CA.

--dont-verify-server-certificate

Nie weryfikuj certyfikatu serwera podczas łączenia za pomocą TLS. To było domyślne zachowanie w wersjach calibre starszych niż 3.27. Jeśli używasz przekaźnika z samopodpisanym lub w inny sposób nieważnym certyfikatem, możesz użyć tej opcji, aby przywrócić zachowanie wcześniejsze niż 3.27

--encryption-method, -e

Metoda szyfrowania używana przy połączeniu z serwerem pocztowym. Do wyboru są: TLS, SSL lub NONE. Domyślną jest TLS. UWAGA: wybranie NONE jest bardzo niebezpieczne

--password, -p

Hasło

--port

Port do połączenia z serwerem pocztowym. Domyślnie jest to 465 jeśli używana się SSL, a 25 w innym przypadku.

--relay, -r

Serwer SMTP, używany do wysyłania poczty.

--username, -u

Nazwa użytkownika