calibre-server

calibre-server [options] [path to library folder ...]

Spustit Server s obsahem Calibre. Server s obsahem Calibre vystaví vaše knihovny Calibre na internet. Můžete zadat cestu ke složkám knihoven jako parametry do calibre-server. Pokud nezadáte žádné cesty, budou použity všechny knihovny, o kterých hlavní program Calibre ví.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibre-server, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[volby]

--access-log

Cesta k souboru protokolů přístupu. Tento protokol obsahuje informace o připojení klientů k serveru a vytváření požadavků. Ve výchozím nastavení není prováděno žádné protokolování přístupu.

--ajax-timeout

Čas (v sekundách) čekání na odezvu ze serveru při dotazování.

--auth-mode

Zvolte typ použitého ověřování. Nastavte režim ověřování HTTP používaný serverem. Nastavte na "základní", pokud je tento server za SSL proxy. Jinak ponechte jako "automaticky", což použije "základní", pokud je nakonfigurováno SSL, jinak použije "digest".

--auto-reload

Automaticky znovu načíst server, když se změní zdrojový kód. Užitečné pro vývoj. Měli byste také zadat malou hodnotu pro časový limit vypnutí.

--ban-after

Počet chybných přihlášení pro zakázání. Počet chybných přihlášení, po kterých je IP adresa zakázána

--ban-for

Zakázat IP adresy, které mají opakovaná chybná přihlášení. Dočasně zakáže přístup pro IP adresy, které mají opakovaná chybná přihlášení, na zadaný počet minut. Užitečné zabránění pokusům o odhadnutí hesel. Pokud je nastaveno na nulu, je zakazování vypnuto.

--book-list-mode

Zvolte výchozí režim seznamu knih. Nastavte výchozí režim seznamu knih, který bude použit pro nové uživatele. Jednotliví uživatelé mohou přepsat výchozí nastavení ve svém vlastním nastavení. Výchozí je použití mřížky obálek.

--compress-min-size

Minimální velikost, pro kterou odpovědi použijí kompresi dat (v bajtech).

--custom-list-template

Cesta k souboru JSON obsahujícímu šablonu pro režim vlastního seznamu knih. Nejsnadnější způsob vytvoření takového souboru šablony je přejít v Calibre do Předvolby->Sdílení po síti->Šablona seznamu knih, vytvořit šablonu a exportovat ji.

--daemonize

Spustit proces na pozadí jako démon (pouze Linux).

--displayed-fields

Omezit zobrazená uživatelem definovaná pole. Čárkami oddělený seznam uživatelem definovaných polí metadat, která budou zobrazena Serverem s obsahem v zobrazeních /opds a /mobilní. Pokud zadáte tuto volbu, nebudou zobrazena žádná pole, která nejsou v tomto seznamu. Například: my_rating,my_tags

--enable-allow-socket-preallocation, --disable-allow-socket-preallocation

Předpřidělení soketu, například při aktivaci soketu systemd. Ve výchozím nastavení je tato volba povolena.

--enable-auth, --disable-auth

Ověřování na základě hesla pro přístup k serveru. Obyčejně je server neomezený, umožňuje přístup každému. Pomocí této volby můžete omezit přístup na předdefinované uživatele. Ve výchozím nastavení je tato volba zakázána.

--enable-fallback-to-detected-interface, --disable-fallback-to-detected-interface

Záloha pro automatické rozpoznání rozhraní. Pokud se server není z nějakého důvodu schopen připojit k rozhraní zadanému ve volbě listen_on, pak se bude snažit rozpoznat rozhraní, které se připojuje k vnějšímu světu a připojit se k němu. Ve výchozím nastavení je tato volba povolena.

--enable-local-write, --disable-local-write

Povolit neověřeným místním připojením provádět změny. Obyčejně, pokud nezapnete ověřování, server pracuje v režimu pouze pro čtení, aby neumožnil anonymním uživatelům provádět změny ve vašich knihovnách Calibre. Tato volba umožňuje provádět změny komukoliv připojenému ze stejného počítače, na kterém je spuštěn server. To je užitečné, pokud chcete spustit server bez ověřování, ale stále používáte calibredb k provádění změn ve vašich knihovnách Calibre. Pamatujte, že zapnutí této volby znamená, že jakýkoliv program spuštěný v počítači může provádět změny ve vašich knihovnách Calibre. Ve výchozím nastavení je tato volba zakázána.

--enable-log-not-found, --disable-log-not-found

Protokolovat požadavky HTTP 404 (nenalezeno). Obyčejně server zaznamenává všechny požadavky HTTP na zdroje, které nejsou nalezeny. To může generovat velké množství protokolového spamu, pokud je váš server cílem botů. Použijte tuto volbu pro vypnutí. Ve výchozím nastavení je tato volba povolena.

--enable-use-bonjour, --disable-use-bonjour

Inzerovat informační kanály OPDS prostřednictvím BonJour. Inzerovat informační kanály OPDS prostřednictvím služby BonJour, aby aplikace založené na čtení OPDS mohly automaticky rozpoznat a připojit k serveru. Ve výchozím nastavení je tato volba povolena.

--enable-use-sendfile, --disable-use-sendfile

Přenosy nulových kopií souborů pro zvýšení výkonu. Toto použije přenosy nulových kopií v jádru při odesílání souborů přes síť, zvýšení výkonu. Může to však způsobit poškozené přenosy souborů u některých poškozených systémů souborů. Pokud narazíte na poškozené přenosy souborů, vypněte to. Ve výchozím nastavení je tato volba povolena.

--help, -h

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--ignored-fields

Ignorovaná uživatelem definovaná pole metadat. Čárkami oddělený seznam uživatelem definovaných polí metadat, která nebudou zobrazena Serverem s obsahem v zobrazeních /opds a /mobilní. Například: my_rating,my_tags

--listen-on

Rozhraní, na kterém naslouchat pro připojení. Výchozí je naslouchat na všech dostupných rozhraních IPv4. Můžete to změnit, například na "127.0.0.1" pro naslouchání pouze pro připojení z místního počítače, nebo na "::" pro naslouchání pro všechna příchozí připojení IPv6 a IPv4.

--log

Cesta k souboru protokolu pro protokol serveru. Tento protokol obsahuje informace a chyby, ne protokoly přístupu. Ve výchozím nastavení je zapsán do stdout.

--manage-users

Spravovat databázi uživatelů, kteří mají povoleno připojovat se k tomuto serveru. V automatizovaném režimu to můžete použít přidáním –. Podrobnosti naleznete na calibre-server --manage-users -- help. Podívejte se také na volbu --userdb.

--max-header-line-size

Max. velikost jednoduchého záhlaví HTTP (v KB).

--max-job-time

Maximální čas pro pracovní procesy. Maximální množství času, který mají pracovní procesy povoleno být spuštěny (v minutách). Nastavte na nulu pro žádné omezení.

--max-jobs

Maximální počet pracovních procesů. Pracovní procesy jsou spouštěny podle potřeby a použity pro velké úlohy, jako jsou příprava knihy pro zobrazení, přidávání knih, převod atd. Obyčejně je max. počet takových procesů založen na počtu jader procesoru. Můžete to ovládat tímto nastavením.

--max-log-size

Max. velikost souboru protokolu (v MB). Maximální velikost souborů protokolu generovaných serverem. Když bude protokol větší než tato velikost, je automaticky vyměněn. Nastavte na nulu pro zakázání výměny protokolu.

--max-opds-items

Maximální počet knih v informačních kanálech OPDS. Maximální počet knih, které server vrátí v jednom získaném informačním kanálu OPDS.

--max-opds-ungrouped-items

Maximální počet neseskupených položek v informačních kanálech OPDS. Seskupit položky do kategorií jako jsou autor nebo štítek podle prvního písmene, když je více než tento počet položek. Nastavte na nula pro zakázání.

--max-request-body-size

Max. povolená velikost pro soubory odesílané na server (v MB).

--num-per-page

Počet zobrazených knih na jedné stránce. Počet zobrazených knih na jedné stránce v prohlížeči:

--pidfile

Zapsat kód PID procesu do zadaného souboru

--port

Port, na kterém naslouchat pro připojení.

--search-the-net-urls

Cesta k souboru JSON obsahujícímu adresy URL pro funkci „Vyhledat na internetu“. Nejsnadnější způsob vytvoření takového souboru je přejít v Calibre do Předvolby->Sdílení po síti->Vyhledat na internetu, vytvořit adresy URL a exportovat je.

--shutdown-timeout

Celkový čas v sekundách, který čekat na čisté vypnutí.

--ssl-certfile

Cesta k souboru certifikátu SSL.

--ssl-keyfile

Cesta k souboru soukromého klíče SSL.

--timeout

Čas (v sekundách), po kterém je nečinné připojení uzavřeno.

--trusted-ips

Povolit neověřeným připojením z konkrétní adresy IP provádět změny. Obyčejně, pokud nezapnete ověřování, server pracuje v režimu pouze pro čtení, aby neumožnil anonymním uživatelům provádět změny ve vašich knihovnách Calibre. Tato volba umožňuje provádět změny komukoliv připojenému z konkrétní adresy IP. Musí to být čárkami oddělený seznam adres nebo specifikací sítě. To je užitečné, pokud chcete spustit server bez ověřování, ale stále používáte calibredb k provádění změn ve vašich knihovnách Calibre. Pamatujte, že zapnutí této volby znamená, že kdokoliv připojený ze zadaných adres IP může provádět změny ve vašich knihovnách Calibre.

--url-prefix

Předpona, kterou předřadit všem adresám URL. Užitečné, pokud si přejete spustit tento server za reverzní proxy. Například použijte /calibre jako předponu URL.

--userdb

Cesta k uživatelské databázi použité pro ověřování. Databáze je soubor SQLite. Pro jeho vytvoření použijte --manage-users. Více o správě uživatelů si můžete přečíst v: https://manual.calibre-ebook.com/cs/server.html#managing-user-accounts-from-the-command-line-only

--version

zobrazit číslo verze programu a ukončit

--worker-count

Počet pracovních vláken použitých pro zpracování požadavků.