De Calibre sjabloon taal

De Calibre sjabloon taal wordt op verschillende plaatsen gebruikt. Het wordt gebruikt om de mapstructuur en de bestandsnaam te beheren bij het opslaan van bestanden van de Calibre bibliotheek naar de schijf of e-bookreader. Het wordt ook gebruikt om “virtuele” kolommen te definiëren die gegevens uit andere kolommen bevatten, enzovoort.

The basic template language is simple but has powerful advanced features. A template consists of text and names in curly brackets that are then replaced by the corresponding metadata from the book being processed. For example, the default template used for saving books to device in calibre is:

{author_sort}/{title}/{title} - {authors}

Voor het boek “The Foundation” door “Isaac Asimov” wordt dit:

Asimov, Isaac/The Foundation/The Foundation - Isaac Asimov

De schuine strepen zijn tekst, welke in het sjabloon wordt gezet. Bijvoorbeeld, als uw template is:

{author_sort} Some Important Text {title}/{title} - {authors}

Voor het boek “The Foundation” door “Isaac Asimov” wordt dit:

Asimov, Isaac Some Important Text The Foundation/The Foundation - Isaac Asimov

You can use all the metadata fields available in calibre in a template, including any custom columns you have created, by using its ‘lookup name’. To find the lookup name for a column (field) hover your mouse over the column header. Names for custom columns (columns you have created yourself) always have a # as the first character. For series type custom columns there is always an additional field named #seriesname_index that is the series index for that series. So if you have a custom series field named #myseries, there will also be a field named #myseries_index.

Naast de kolom gebaseerde velden, kunt u gebruik maken van:

{formats} - A list of formats available in the calibre library for a book
{identifiers:select(isbn)} - The ISBN of the book

If a book does not have a particular piece of metadata, the field in the template is replaced by the empty string for that book. Consider, for example:

{author_sort}/{series}/{title} {series_index}

Als een boek een reeks bevat, zal de sjabloon de volgende uitvoer geven:

Asimov, Isaac/Foundation/Second Foundation 3

en als een boek geen reeks bevat:

Asimov, Isaac/Second Foundation

(calibre automatically removes multiple slashes and leading or trailing spaces).

Geavanceerde opmaak

U kunt meer doen dan alleen maar vervangen door de sjablonen. U kunt ook voorwaardelijk tekst opnemen en bepalen hoe de gesubstitueerde gegevens worden opgemaakt.

First, conditionally including text. There are cases where you might want to have text appear in the output only if a field is not empty. A common case is series and series_index, where you want either nothing or the two values with a hyphen between them. calibre handles this case using a special field syntax.

Als voorbeeld, Stel dat u de sjabloon wilt gebruiken:

{series} - {series_index} - {title}

Als het boek geen series bevat, is het antwoord `` - - titel``. Veel mensen zouden liever het resultaat gewoon `` titel`` zijn, zonder de koppeltekens. Gebruik hiervoor de uitgebreide syntaxis {field:|prefix_text|suffix_text}. Wanneer u deze syntaxis gebruikt en veld de waarde SERIES heeft, is het resultaat prefix_textSERIESsuffix_text. Als veld geen waarde heeft, dan is het resultaat de lege reeks (niets); het voorvoegsel en het achtervoegsel worden genegeerd. Het voorvoegsel en het achtervoegsel kunnen spaties bevatten. **Gebruik geen subtemplates ({…}) of functies (zie hieronder) als prefix of achtervoegsel. **

Met behulp van deze syntaxis kunnen we het bovenstaande reeksprobleem met de sjabloon oplossen:

{series}{series_index:| - | - }{title}

De koppeltekens worden alleen opgenomen als het boek een serie-index heeft, die alleen beschikbaar is als het een reeks bevat.

Opmerkingen: u moet het teken: opnemen als u een voorvoegsel of achtervoegsel wilt gebruiken. U moet geen | gebruiken karakters of beide; met behulp van een, zoals in {veld:|-} is niet toegestaan. Het is OKEE om geen tekst voor de ene of de andere kant op te geven, zoals in {series:||-}. Het gebruik van {titel: ||} is hetzelfde als het gebruik van `` titel} ``.

Ten tweede: formatteren. Stel dat u ervoor wilt zorgen dat de reeks_index altijd wordt opgemaakt als drie cijfers met voorloopnullen. Dit zou het volgende doen:

{series_index:0>3s} - Three digits with leading zeros

Als u in plaats van voorloopnullen toonaangevende spaties wilt gebruiken, gebruikt:

{series_index:>3s} - Three digits with leading spaces

Voor voorloopnullen, gebruik:

{series_index:0<3s} - Three digits with trailing zeros

Als u reeksindices gebruikt met subwaarden (bijvoorbeeld 1,1), kunt u ervoor zorgen dat de decimalen in de rij staan. U wilt bijvoorbeeld dat de indices 1 en 2.5 worden weergegeven als 01.00 en 02.50, zodat ze correct sorteren. Om dit te doen Gebruik:

{series_index:0>5.2f} - Five characters, consisting of two digits with leading zeros, a decimal point, then 2 digits after the decimal point

Als u alleen de eerste twee letters van de gegevens wilt, gebruik:

{author_sort:.2} - Only the first two letter of the author sort name

The calibre template language comes from Python and for more details on the syntax of these advanced formatting operations, look at the Python documentation.

Gebruik van sjablonen in persoonlijke kolommen

Sometimes you want to display metadata in the book list that calibre does not normally display, or to display data in a way different from how calibre normally does. For example, you might want to display the ISBN, a field that calibre does not display. You can use custom columns for this by creating a column with the type ‘column built from other columns’ (hereafter called composite columns), and entering a template. Result: calibre will display a column showing the result of evaluating that template. To display the ISBN, create the column and enter {identifiers:select(isbn)} into the template box. To display a column containing the values of two series custom columns separated by a comma, use {#series1:||,}{#series2}.

Samengestelde kolommen kunnen elke sjabloonoptie gebruiken, inclusief opmaak.

You cannot edit the data displayed in a composite column. If you edit a composite column, for example by double-clicking it, on any item, you will open the template for editing, not the underlying data. Editing the template on the GUI is a quick way of testing and changing composite columns.

Using functions in templates - Single Function Mode

Stel dat u de waarde van een veld in hoofdletters wilt weergeven, wanneer dat veld normaal gesproken in hoofdletters staat. U kunt dit (en nog veel meer dingen) doen met behulp van de functies die beschikbaar zijn voor sjablonen. Als u de titel bijvoorbeeld in hoofdletters wilt weergeven, gebruikt u `` {titel:hoofdletters()}``. Gebruik ``{titel:titelcase()} `` om het in titel te tonen.

Functions appear in the format part, going after the : and before the first | or the closing }. If you have both a format and a function reference, the function comes after another :. Functions must always end with (). Some functions take extra values (arguments), and these go inside the ().

Functions are always applied before format specifications. See further down for an example of using both a format and a function, where this order is demonstrated.

The syntax for using functions is {field:function(arguments)}, or {field:function(arguments)|prefix|suffix}. Arguments are separated by commas. Commas inside arguments must be preceded by a backslash ( \ ). The last (or only) argument cannot contain a closing parenthesis ( ) ). Functions return the value of the field used in the template, suitably modified.

Important: If you have programming experience, please note that the syntax in this mode (single function) is not what you might expect. Strings are not quoted. Spaces are significant. All arguments must be constants; there is no sub-evaluation. Do not use subtemplates (`{ … }`) as function arguments. Instead, use template program mode and general program mode.

Many functions use regular expressions. In all cases, regular expression matching is case-insensitive.

The functions available are listed below. Note that the definitive documentation for functions is available in the section Function reference:

 • lowercase() – geef waarde van veld terug in kleine letters.

 • uppercase() – return the value of the field in upper case.

 • titlecase() – return the value of the field in title case.

 • capitalize() – return the value with the first letter upper case and the rest lower case.

 • contains(pattern, text if match, text if not match) – checks if field contains matches for the regular expression pattern. Returns text if match if matches are found, otherwise it returns text if no match.

 • count(separator) – interprets the value as a list of items separated by separator, returning the number of items in the list. Most lists use a comma as the separator, but authors uses an ampersand. Examples: {tags:count(,)}, {authors:count(&)}

 • format_number(template) – interprets the field as a number and format that number using a Python formatting template such as “{0:5.2f}” or “{0:,d}” or “${0:5,.2f}”. The field_name part of the template must be a 0 (zero) (the “{0:” in the above examples). You can leave off the leading “{0:” and trailing “}” if the template contains only a format. See the template language and Python documentation for more examples. Returns the empty string if formatting fails.

 • human_readable() – expects the value to be a number and returns a string representing that number in KB, MB, GB, etc.

 • ifempty(text) – if the field is not empty, return the value of the field. Otherwise return text.

 • in_list(separator, pattern, found_val, ..., not_found_val) – interpret the field as a list of items separated by separator, evaluating the pattern against each value in the list. If the pattern matches a value, return found_val, otherwise return not_found_val. The pattern and found_value can be repeated as many times as desired, permitting returning different values depending on the search. The patterns are checked in order. The first match is returned.

 • language_codes(lang_strings) – return the language codes for the strings passed in lang_strings. The strings must be in the language of the current locale. Lang_strings is a comma-separated list.

 • language_strings(lang_codes, localize) – return the strings for the language codes passed in lang_codes. If localize is zero, return the strings in English. If localize is not zero, return the strings in the language of the current locale. Lang_codes is a comma-separated list.

 • list_item(index, separator) – interpret the field as a list of items separated by separator, returning the index`th item. The first item is number zero. The last item can be returned using `list_item(-1,separator). If the item is not in the list, then the empty value is returned. The separator has the same meaning as in the count function.

 • lookup(pattern, field, pattern, field, ..., else_field) – like switch, except the arguments are field (metadata) names, not text. The value of the appropriate field will be fetched and used. Note that because composite columns are fields, you can use this function in one composite field to use the value of some other composite field. This is extremely useful when constructing variable save paths (more later).

 • rating_to_stars(use_half_stars) – Returns the rating as string of star characters. The source value must be a number between 0 and 5. Set use_half_stars to 1 if you want half star characters for custom ratings columns that are not integers, for example 2.5.

 • re(pattern, replacement) – return the field after applying the regular expression. All instances of pattern are replaced with replacement. As in all of calibre, these are Python-compatible regular expressions.

 • select(key) – interpret the field as a comma-separated list of items, with the items being of the form “id:value”. Find the pair with the id equal to key, and return the corresponding value. This function is particularly useful for extracting a value such as an ISBN from the set of identifiers for a book.

 • shorten(left chars, middle text, right chars) – Return a shortened version of the field, consisting of left chars characters from the beginning of the field, followed by middle text, followed by right chars characters from the end of the string. Left chars and right chars must be integers. For example, assume the title of the book is Ancient English Laws in the Times of Ivanhoe, and you want it to fit in a space of at most 15 characters. If you use {title:shorten(9,-,5)}, the result will be Ancient E-nhoe. If the field’s length is less than left chars + right chars + the length of middle text, then the field will be used intact. For example, the title The Dome would not be changed.

 • str_in_list(separator, string, found_val, ..., not_found_val) – interpret the field as a list of items separated by separator, comparing the string against each value in the list. If the string matches a value (ignoring case), return found_val, otherwise return not_found_val. If the string contains separators, then it is also treated as a list and each value is checked. The string and found_value can be repeated as many times as desired, permitting returning different values depending on the search. The strings are checked in order. The first match is returned.

 • subitems(start_index, end_index) – This function is used to break apart lists of tag-like hierarchical items such as genres. It interprets the field as a comma-separated list of tag-like items, where each item is a period-separated list. Returns a new list made by first finding all the period-separated tag-like items, then for each such item extracting the components from start_index to end_index, then combining the results back together. The first component in a period-separated list has an index of zero. If an index is negative, then it counts from the end of the list. As a special case, an end_index of zero is assumed to be the length of the list. Examples:

  Assuming a #genre column containing "A.B.C":
    {#genre:subitems(0,1)} returns "A"
    {#genre:subitems(0,2)} returns "A.B"
    {#genre:subitems(1,0)} returns "B.C"
  Assuming a #genre column containing "A.B.C, D.E":
    {#genre:subitems(0,1)} returns "A, D"
    {#genre:subitems(0,2)} returns "A.B, D.E"
  
 • sublist(start_index, end_index, separator) – interpret the field as a list of items separated by separator, returning a new list made from the items from start_index to end_index. The first item is number zero. If an index is negative, then it counts from the end of the list. As a special case, an end_index of zero is assumed to be the length of the list. Examples assuming that the tags column (which is comma-separated) contains “A, B ,C”:

  {tags:sublist(0,1,\,)} returns "A"
  {tags:sublist(-1,0,\,)} returns "C"
  {tags:sublist(0,-1,\,)} returns "A, B"
  
 • swap_around_articles(separator) – returns the val with articles moved to the end. The value can be a list, in which case each member of the list is processed. If the value is a list then you must provide the list value separator. If no separator is provided then the value is treated as being a single value, not a list.

 • swap_around_comma() – given a field with a value of the form B, A, return A B. This is most useful for converting names in LN, FN format to FN LN. If there is no comma, the function returns val unchanged.

 • switch(pattern, value, pattern, value, ..., else_value) – for each pattern, value pair, checks if the field matches the regular expression pattern and if so, returns that value. If no pattern matches, then else_value is returned. You can have as many pattern, value pairs as you want.

 • test(text if not empty, text if empty) – return text if not empty if the field is not empty, otherwise return text if empty.

 • transliterate() – Returns a string in a latin alphabet formed by approximating the sound of the words in the source field. For example, if the source field is Фёдор Миха́йлович Достоевский the function returns Fiodor Mikhailovich Dostoievskii.’

Now, what about using functions and formatting in the same field. Suppose you have an integer custom column called #myint that you want to see with leading zeros, as in 003. To do this, you would use a format of 0>3s. However, by default, if a number (integer or float) equals zero then the field produces the empty value, so zero values will produce nothing, not 000. If you really want to see 000 values, then you use both the format string and the ifempty function to change the empty value back to a zero. The field reference would be:

{#myint:0>3s:ifempty(0)}

Note that you can use the prefix and suffix as well. If you want the number to appear as [003] or [000], then use the field:

{#myint:0>3s:ifempty(0)|[|]}

More complex functions in templates - Template Program Mode

The template language program mode differs from single-function mode in that it permits writing template expressions that refer to other metadata fields, use nested functions, modify values, and do arithmetic. It is a reasonably complete programming language.

You can use the functions documented above in template program mode. See below for details.

Beginning with an example, assume you want your template to show the series for a book if it has one, otherwise show the value of a custom field #genre. You cannot do this in the basic template language because you cannot make reference to another metadata field within a template expression. In program mode, you can. The following expression works:

{#series:'ifempty($, field('#genre'))'}

Het voorbeeld toont meerdere dingen:

 • template program mode is used if the expression begins with :' and ends with '. Anything else is assumed to be in single function mode.

 • the variable $ stands for the field the expression is operating upon, #series in this case.

 • functions must be given all their arguments. There is no default value. For example, the standard built-in functions must be given an additional initial parameter indicating the source field, which is a significant difference from single-function mode.

 • white space is ignored and can be used anywhere within the expression.

 • constant strings are enclosed in matching quotes, either ' or ".

The syntax of the language is shown by the following grammar. For a discussion of ‘compare’,’if_expression’, and ‘template_call’ see General Program Mode::

program     ::= expression_list
expression_list ::= expression [ ';' expression ]*
expression   ::= identifier | constant | function | assignment | compare | if_expression
function    ::= identifier '(' expression [ ',' expression ]* ')'
compare     ::= expression compare_op expression
compare_op   ::= '==' | '!=' | '>=' | '>' | '<=' | '<' | '==#' | '!=#' | '>=#' | '>#' | '<=#' | '<#'
if_expression  ::= 'if' expression 'then' expression_list [elif_expression] ['else' expression_list] 'fi'
elif_expression ::= 'elif' expression 'then' expression_list elif_expression | ''
assignment   ::= identifier '=' expression
constant    ::= " string " | ' string ' | number
identifier   ::= sequence of letters or ``_`` characters

Opmerkingen zijn regels die beginnen met een ‘#’ symbool.

An expression without errors always has a value. The value of an expression_list is the value of the last expression in the list. As such, the value of the program (expression_list):

1; 2; 'foobar'; 3

is 3.

Another example of a complex but rather silly program might help make things clearer:

{series_index:'
  substr(
    strcat($, '->',
      cmp(divide($, 2), 1,
        assign(c, 1); substr('lt123', c, 0),
        'eq', 'gt')),
    0, 6)
  '| prefix | suffix}

Dit programma doet het volgende:

 • specify that the field being looked at is series_index. The variable $ is set to its value.

 • calls the substr function, which takes 3 parameters (str, start, end). It returns a string formed by extracting the start through end characters from string, zero-based (the first character is character zero). In this case the string will be computed by the strcat function, the start is 0, and the end is 6. In this case it will return the first 6 characters of the string returned by strcat, which must be evaluated before substr can return.

 • calls the strcat (string concatenation) function. Strcat accepts 1 or more arguments, and returns a string formed by concatenating all the values. In this case there are three arguments. The first parameter is the value in $, which here is the value of series_index. The second paremeter is the constant string '->'. The third parameter is the value returned by the cmp function, which must be fully evaluated before strcat can return.

 • The cmp function takes 5 arguments (x, y, lt, eq, gt). It compares x and y and returns the third argument lt if x < y, the fourth argument eq if x == y, and the fifth argument gt if x > y. As with all functions, all of the parameters can be statements. In this case the first parameter (the value for x) is the result of dividing the series_index by 2. The second parameter y is the constant 1. The third parameter lt is a statement (more later). The fourth parameter eq is the constant string 'eq'. The fifth parameter is the constant string 'gt'.

 • The third parameter (the one for lt) is a statement, or a sequence of expressions. Remember that a statement (a sequence of semicolon-separated expressions) is also an expression, returning the value of the last expression in the list. In this case, the program first assigns the value 1 to a local variable c, then returns a substring made by extracting the c’th character to the end. Since c always contains the constant 1, the substring will return the second through end’th characters, or 't123'.

 • Once the statement providing the value to the third parameter is executed, cmp can return a value. At that point, strcat` can return a value, then ``substr can return a value. The program then terminates.

For various values of series_index, the program returns:

 • series_index == undefined, result = prefix ->t123 suffix

 • series_index == 0.5, result = prefix 0.50-> suffix

 • series_index == 1, result = prefix 1->t12 suffix

 • series_index == 2, result = prefix 2->eq suffix

 • series_index == 3, result = prefix 3->gt suffix

All the functions listed under single-function mode can be used in program mode. To do so, you must supply the value that the function is to act upon as the first parameter, in addition to the parameters documented above. For example, in program mode the parameters of the test function are test(x, text_if_not_empty, text_if_empty). The x parameter, which is the value to be tested, will almost always be a variable or a function call, often field().

The following functions are available in addition to those described in single-function mode. Remember from the example above that the single-function mode functions require an additional first parameter specifying the field to operate on. With the exception of the id parameter of assign, all parameters can be statements (sequences of expressions). Note that the definitive documentation for functions is available in the section Function reference:

 • and(value, value, ...) – returns the string “1” if all values are not empty, otherwise returns the empty string. This function works well with test or first_non_empty. You can have as many values as you want.

 • add(x, y) – returns x + y. Throws an exception if either x or y are not numbers.

 • assign(id, val) – assigns val to id, then returns val. id must be an identifier, not an expression

 • approximate_formats() – return a comma-separated list of formats that at one point were associated with the book. There is no guarantee that the list is correct, although it probably is. This function can be called in template program mode using the template {:'approximate_formats()'}. Note that format names are always uppercase, as in EPUB.

 • author_links(val_separator, pair_separator) – returns a string containing a list of authors and that author’s link values in the form author1 val_separator author1link pair_separator author2 val_separator author2link etc. An author is separated from its link value by the val_separator string with no added spaces. author:linkvalue pairs are separated by the pair_separator string argument with no added spaces. It is up to you to choose separator strings that do not occur in author names or links. An author is included even if the author link is empty.

 • author_sorts(val_separator) – returns a string containing a list of author’s sort values for the authors of the book. The sort is the one in the author metadata (different from the author_sort in books). The returned list has the form author sort 1 val_separator author sort 2 etc. The author sort values in this list are in the same order as the authors of the book. If you want spaces around val_separator then include them in the separator string

 • booksize() – returns the value of the calibre ‘size’ field. Returns ‘’ if there are no formats.

 • check_yes_no(field_name, is_undefined, is_false, is_true) – checks the value of the yes/no field named by the lookup key field_name for a value specified by the parameters, returning “yes” if a match is found, otherwise returning an empty string. Set the parameter is_undefined, is_false, or is_true to 1 (the number) to check that condition, otherwise set it to 0. Example:

  check_yes_no("#bool", 1, 0, 1)
  

  returns “yes” if the yes/no field "#bool" is either undefined (neither True nor False) or True. More than one of is_undefined, is_false, or is_true can be set to 1. This function is usually used by the test() or is_empty() functions.

 • ceiling(x) – returns the smallest integer greater than or equal to x. Throws an exception if x is not a number.

 • cmp(x, y, lt, eq, gt) – compares x and y after converting both to numbers. Returns lt if x < y. Returns eq if x == y. Otherwise returns gt.

 • connected_device_name(storage_location) – if a device is connected then return the device name, otherwise return the empty string. Each storage location on a device can have a different name. The location names are ‘main’, ‘carda’ and ‘cardb’. This function works only in the GUI.

 • current_library_name() – return the last name on the path to the current calibre library. This function can be called in template program mode using the template {:'current_library_name()'}.

 • current_library_path() – return the path to the current calibre library. This function can be called in template program mode using the template {:'current_library_path()'}.

 • days_between(date1, date2) – return the number of days between date1 and date2. The number is positive if date1 is greater than date2, otherwise negative. If either date1 or date2 are not dates, the function returns the empty string.

 • divide(x, y) – returns x / y. Throws an exception if either x or y are not numbers.

 • eval(string) – evaluates the string as a program, passing the local variables (those assign ed to). This permits using the template processor to construct complex results from local variables. Because the { and } characters are special, you must use [[ for the { character and ]] for the ‘}’ character; they are converted automatically. Note also that prefixes and suffixes (the |prefix|suffix syntax) cannot be used in the argument to this function when using template program mode.

 • field(name) – returns the metadata field named by name.

 • finish_formatting(val, fmt, prefix, suffix) – apply the format, prefix, and suffix to a value in the same way as done in a template like {series_index:05.2f| - |- }. This function is provided to ease conversion of complex single-function- or template-program-mode templates to general program mode (see below) to take advantage of GPM template compilation. For example, the following program produces the same output as the above template:

  program: finish_formatting(field("series_index"), "05.2f", " - ", " - ")
  

  Another example: for the template {series:re(([^\s])[^\s]+(\s|$),\1)}{series_index:0>2s| - | - }{title} use:

  program:
    strcat(
      re(field('series'), '([^\s])[^\s]+(\s|$)', '\1'),
      finish_formatting(field('series_index'), '0>2s', ' - ', ' - '),
      field('title')
    )
  
 • first_matching_cmp(val, cmp1, result1, cmp2, r2, ..., else_result) – compares val < cmpN in sequence, returning resultN for the first comparison that succeeds. Returns else_result if no comparison succeeds. Example:

  first_matching_cmp(10,5,"small",10,"middle",15,"large","giant")
  

  returns “large”. The same example with a first value of 16 returns “giant”.

 • first_non_empty(value, value, ...) – returns the first value that is not empty. If all values are empty, then the empty value is returned. You can have as many values as you want.

 • floor(x) – returns the largest integer less than or equal to x. Throws an exception if x is not a number.

 • format_date(val, format_string) – format the value, which must be a date field, using the format_string, returning a string. The formatting codes are:

  d  : the day as number without a leading zero (1 to 31)
  dd  : the day as number with a leading zero (01 to 31)
  ddd : the abbreviated localized day name (e.g. "Mon" to "Sun").
  dddd : the long localized day name (e.g. "Monday" to "Sunday").
  M  : the month as number without a leading zero (1 to 12).
  MM  : the month as number with a leading zero (01 to 12)
  MMM : the abbreviated localized month name (e.g. "Jan" to "Dec").
  MMMM : the long localized month name (e.g. "January" to "December").
  yy  : the year as two digit number (00 to 99).
  yyyy : the year as four digit number.
  h  : the hours without a leading 0 (0 to 11 or 0 to 23, depending on am/pm)
  hh  : the hours with a leading 0 (00 to 11 or 00 to 23, depending on am/pm)
  m  : the minutes without a leading 0 (0 to 59)
  mm  : the minutes with a leading 0 (00 to 59)
  s  : the seconds without a leading 0 (0 to 59)
  ss  : the seconds with a leading 0 (00 to 59)
  ap  : use a 12-hour clock instead of a 24-hour clock, with 'ap' replaced by the localized string for am or pm.
  AP  : use a 12-hour clock instead of a 24-hour clock, with 'AP' replaced by the localized string for AM or PM.
  iso : the date with time and timezone. Must be the only format present.
  

  You might get unexpected results if the date you are formatting contains localized month names, which can happen if you changed the format tweaks to contain MMMM. In this case, instead of using something like {pubdate:format_date(yyyy)}, write the template using template program mode as in {:'format_date(raw_field('pubdate'),'yyyy')'}.

 • formats_modtimes(format_string) – return a comma-separated list of colon-separated items representing modification times for the formats of a book. The format_string parameter specifies how the date is to be formatted. See the format_date() function for details. You can use the select function to get the mod time for a specific format. Note that format names are always uppercase, as in EPUB.

 • formats_paths() – return a comma-separated list of colon-separated items representing full path to the formats of a book. You can use the select function to get the path for a specific format. Note that format names are always uppercase, as in EPUB.

 • formats_sizes() – return a comma-separated list of colon-separated items representing sizes in bytes of the formats of a book. You can use the select function to get the size for a specific format. Note that format names are always uppercase, as in EPUB.

 • fractional_part(x) – returns the value after the decimal point. For example, fractional_part(3.14) returns 0.14. Throws an exception if x is not a number.

 • has_cover() – return Yes if the book has a cover, otherwise return the empty string

 • not(value) – returns the string “1” if the value is empty, otherwise returns the empty string. This function works well with test or first_non_empty.

 • list_difference(list1, list2, separator) – return a list made by removing from list1 any item found in list2, using a case-insensitive comparison. The items in list1 and list2 are separated by separator, as are the items in the returned list.

 • list_equals(list1, sep1, list2, sep2, yes_val, no_val) – return yes_val if list1 and list2 contain the same items, otherwise return no_val. The items are determined by splitting each list using the appropriate separator character (sep1 or sep2). The order of items in the lists is not relevant. The comparison is case-insensitive.

 • list_intersection(list1, list2, separator) – return a list made by removing from list1 any item not found in list2, using a case-insensitive comparison. The items in list1 and list2 are separated by separator, as are the items in the returned list.

 • list_re(src_list, separator, include_re, opt_replace) – Construct a list by first separating src_list into items using the separator character. For each item in the list, check if it matches include_re. If it does, then add it to the list to be returned. If opt_replace is not the empty string, then apply the replacement before adding the item to the returned list.

 • list_re_group(src_list, separator, include_re, search_re, template_for_group_1, for_group_2, ...) – Like list_re except replacements are not optional. It uses re_group(item, search_re, template …) when doing the replacements.

 • list_sort(list, direction, separator) – return list sorted using a case-insensitive sort. If direction is zero, the list is sorted ascending, otherwise descending. The list items are separated by separator, as are the items in the returned list.

 • list_union(list1, list2, separator) – return a list made by merging the items in list1 and list2, removing duplicate items using a case-insensitive comparison. If items differ in case, the one in list1 is used. The items in list1 and list2 are separated by separator, as are the items in the returned list.

 • mod(x) – returns the remainder of x / y, where x, y, and the result are integers. Throws an exception if either x or y is not a number.

 • multiply(x, y) – returns x * y. Throws an exception if either x or y are not numbers.

 • ondevice() – return the string “Yes” if ondevice is set, otherwise return the empty string

 • or(value, value, ...) – returns the string “1” if any value is not empty, otherwise returns the empty string. This function works well with test or first_non_empty. You can have as many values as you want.

 • print(a, b, ...) – prints the arguments to standard output. Unless you start calibre from the command line (calibre-debug -g), the output will go to a black hole.

 • raw_field(name) – returns the metadata field named by name without applying any formatting.

 • raw_list(name, separator) – returns the metadata list named by name without applying any formatting or sorting and with items separated by separator.

 • re_group(val, pattern, template_for_group_1, for_group_2, ...) – return a string made by applying the regular expression pattern to the val and replacing each matched instance with the string computed by replacing each matched group by the value returned by the corresponding template. The original matched value for the group is available as $. In template program mode, like for the template and the eval functions, you use [[ for { and ]] for }. The following example in template program mode looks for series with more than one word and uppercases the first word:

  {series:'re_group($, "(\S* )(.*)", "[[$:uppercase()]]", "[[$]]")'}
  
 • round(x) – returns the nearest integer to x. Throws an exception if x is not a number.

 • series_sort() – returns the series sort value.

 • strcat(a, b, ...) – can take any number of arguments. Returns a string formed by concatenating all the arguments.

 • strcat_max(max, string1, prefix2, string2, ...) – Returns a string formed by concatenating the arguments. The returned value is initialized to string1. Prefix, string pairs are added to the end of the value as long as the resulting string length is less than max. String1 is returned even if string1 is longer than max. You can pass as many prefix, string pairs as you wish.

 • strcmp(x, y, lt, eq, gt) – does a case-insensitive comparison x and y as strings. Returns lt if x < y. Returns eq if x == y. Otherwise returns gt.

 • strlen(a) – Returns the length of the string passed as the argument.

 • substr(str, start, end) – returns the start’th through the end’th characters of str. The first character in str is the zero’th character. If end is negative, then it indicates that many characters counting from the right. If end is zero, then it indicates the last character. For example, substr('12345', 1, 0) returns '2345', and substr('12345', 1, -1) returns '234'.

 • subtract(x, y) – returns x - y. Throws an exception if either x or y are not numbers.

 • today() – return a date string for today. This value is designed for use in format_date or days_between, but can be manipulated like any other string. The date is in ISO format.

 • template(x) – evaluates x as a template. The evaluation is done in its own context, meaning that variables are not shared between the caller and the template evaluation. Because the { and } characters are special, you must use [[ for the { character and ]] for the ‘}’ character; they are converted automatically. For example, template('[[title_sort]]') will evaluate the template ``{title_sort} and return its value. Note also that prefixes and suffixes (the |prefix|suffix syntax) cannot be used in the argument to this function when using template program mode.

Using General Program Mode

For more complicated template programs, it is often easier to avoid template syntax (all the { and } characters), instead writing a more classic-looking program. You can do this in calibre by beginning the template with program:. The template program is compiled and executed. No template processing (e.g., formatting, prefixes, suffixes) is done. The special variable $ is not set.

One advantage of program: mode is that braces are no longer special. For example, it is not necessary to use [[ and ]] when using the template() function. Another advantage is readability.

Both General and Template Program Modes support if expressions with the following syntax:

``if`` <<expression>> ``then``
  <<expression_list>>
[``elif`` <<expression>> then <<expression_list>>]*
[ ``else`` <<expression_list>> ]
``fi``

The elif and else parts are optional. The words if, then, elif, else, and fi are reserved; you cannot use them as identifier names. You can put newlines and white space wherever they make sense. <<expression>> is one template language expression; semicolons are not allowed. <<expression_list>> is a semicolon-separated sequence of template language expressions, including nested ifs. Examples:

 • program: if field('series') then 'yes' else 'no' fi

 • program: if field('series') then a = 'yes'; b = 'no' else a = 'no'; b='yes' fi; strcat(a, '-', b)

 • Nested if example:

  program:
    if field('series')
    then
      if check_yes_no(field('#mybool'), '', '', '1')
      then
        'yes'
      else
        'no'
      fi
    else
      'no series'
    fi
  

An if produces a value like any other language expression. This means that all the following are valid:

 • program: if field('series') then 'foo' else 'bar' fi

 • program: if field('series') then a = 'foo' else a = 'bar' fi; a

 • program: a = if field('series') then 'foo' else 'bar' fi; a

 • program: a = field(if field('series') then 'series' else 'title' fi); a

TPM and GPM support classic relational (comparison) operators: ==, !=, <, <=, >, >=. The operators return ‘1’ if they evaluate to True, otherwise ‘’. They do case-insensitive string comparison using lexical order. Examples:

 • program: field('series') == 'foo' returns ‘1’ if the book’s series is ‘foo’.

 • program: if field('series') != 'foo' then 'bar' else 'mumble' fi returns ‘bar’ if the book’s series is not ‘foo’, else ‘mumble’.

 • program: if or(field('series') == 'foo', field('series') == '1632') then 'yes' else 'no' fi returns ‘yes’ if series is either ‘foo’ or ‘1632’, otherwise ‘no’.

 • program: if '11' > '2' then 'yes' else 'no' fi returns ‘no’ because it is doing a lexical comparison. If you want numeric comparison instead of lexical comparison, use the operators ==#, !=#, <#, <=#, >#, >=#. In this case the left and right values are set to zero if they are undefined or the empty string. If they are not numbers then an error is raised.

GPM supports saving General Program Mode templates and calling those templates from another template. You save templates using Preferences → Advanced → Template functions. More information is provided in that dialog. You call a template the same way you call a function, passing positional arguments if desired. An argument can be any expression. Examples of calling a template, assuming the stored template is named foo:

 • foo() – call the template passing no arguments.

 • foo(a, b) call the template passing the values of the two variables a and b.

 • foo(if field('series') then field('series_index') else 0 fi) – if the book has a series then pass the series_index, otherwise pass the value 0.

In the stored template you retrieve the arguments passed in the call using the arguments function. It both declares and initializes local variables, effectively parameters. The variables are positional; they get the value of the value given in the call in the same position. If the corresponding parameter is not provided in the call then arguments assigns that variable the provided default value. If there is no default value then the variable is set to the empty string. For example, the following arguments function declares 2 variables, key, alternate:

arguments(key, alternate='series')

Examples, again assuming the stored template is named foo:

 • foo('#myseries') – argument key will have the value myseries and the argument alternate will have the value series.

 • foo('series', '#genre') the variable key is assigned the value series and the variable alternate is assigned the value #genre.

 • foo() – the variable key is assigned the empty string and the variable alternate is assigned the value #genre.

An easy way to test stored templates is using the Template tester dialog. Give it a keyboard shortcut in Preferences → Advanced → Keyboard shortcuts → Template tester. Giving the Stored templates dialog a shortcut will help switching more rapidly between the tester and editing the stored template’s source code.

Notes on the difference between modes

The three template program modes, Single Function Mode (SFM), Template Program Mode (TPM), and General Program Mode (GPM), work differently. SFM is intended to be ‘simple’ so it hides a lot of programming language bits. For example, the value of the column is always passed as an ‘invisible’ first argument to a function included in the template. SFM also doesn’t support the difference between variables and strings; all values are strings.

Example: the following SFM template returns either the series name of the string “no series”:

{series:ifempty(no series)}

The equivalent templates in TPM and GPM are:

TPM: ``{series:'ifempty($, 'no series')'}
GPM: ``program: ifempty(field('series'), 'no series')``

The first argument to ifempty is the value of the field series and the second argument is the string no series. In SFM thfirst argument, the value, is automatically passed (the invisible argument).

Several template functions, for example booksize() and current_library_name(), take no arguments. Because of the ‘invisible argument’ you cannot use these functions in SFM.

Nested functions, where a function calls another function to compute an argument, cannot be used in SFM. For example this template, intended to return the the first 5 characters of the series value uppercased, won’t work in SFM:

{series:uppercase(substr(0,5))}

In fact the above template won’t work for two reasons, function nesting and series_sort() taking no arguments.

TPM and GPM do support nested functions. The above template in TPM would be:

{series:'uppercase(substr($, 0,5))'}

In TPM it would be:

program: uppercase(substr(field('series'), 0,5))

User-defined Python template functions

You can add your own Python functions to the template processor. Such functions can be used in any of the three template programming modes. The functions are added by going to Preferences  →  Advanced  →  Template functions. Instructions are shown in that dialog.

Extra opmerkingen voor opslaan/versturen van sjablonen

Special processing is applied when a template is used in a save to disk or send to device template. The values of the fields are cleaned, replacing characters that are special to file systems with underscores, including slashes. This means that field text cannot be used to create folders. However, slashes are not changed in prefix or suffix strings, so slashes in these strings will cause folders to be created. Because of this, you can create variable-depth folder structure.

For example, assume we want the folder structure series/series_index - title, with the caveat that if series does not exist, then the title should be in the top folder. The template to do this is:

{series:||/}{series_index:|| - }{title}

The slash and the hyphen appear only if series is not empty.

The lookup function lets us do even fancier processing. For example, assume that if a book has a series, then we want the folder structure series/series index - title.fmt. If the book does not have a series, then we want the folder structure genre/author_sort/title.fmt. If the book has no genre, we want to use ‘Unknown’. We want two completely different paths, depending on the value of series.

Om dit te bereiken:
 1. Create a composite field (give it lookup name #AA) containing {series}/{series_index} - {title}. If the series is not empty, then this template will produce series/series_index - title.

 2. Create a composite field (give it lookup name #BB) containing {#genre:ifempty(Unknown)}/{author_sort}/{title}. This template produces genre/author_sort/title, where an empty genre is replaced with Unknown.

 3. Set the save template to {series:lookup(.,#AA,#BB)}. This template chooses composite field #AA if series is not empty, and composite field #BB if series is empty. We therefore have two completely different save paths, depending on whether or not series is empty.

Templates and plugboards

Plugboards are used for changing the metadata written into books during send-to-device and save-to-disk operations. A plugboard permits you to specify a template to provide the data to write into the book’s metadata. You can use plugboards to modify the following fields: authors, author_sort, language, publisher, tags, title, title_sort. This feature helps people who want to use different metadata in books on devices to solve sorting or display issues.

When you create a plugboard, you specify the format and device for which the plugboard is to be used. A special device is provided, save_to_disk, that is used when saving formats (as opposed to sending them to a device). Once you have chosen the format and device, you choose the metadata fields to change, providing templates to supply the new values. These templates are connected to their destination fields, hence the name plugboards. You can, of course, use composite columns in these templates.

When a plugboard might apply (Content server, save to disk, or send to device), calibre searches the defined plugboards to choose the correct one for the given format and device. For example, to find the appropriate plugboard for an EPUB book being sent to an ANDROID device, calibre searches the plugboards using the following search order:

 • a plugboard with an exact match on format and device, e.g., EPUB and ANDROID

 • a plugboard with an exact match on format and the special any device choice, e.g., EPUB and any device

 • a plugboard with the special any format choice and an exact match on device, e.g., any format and ANDROID

 • a plugboard with any format and any device

De labels en auteurs velden hebben een speciale behandeling omdat beide velden meer dan één item kunnen vasthouden. Een boek kan vele labels en meerdere auteurs hebben. Als u opgeeft dat één van deze twee velden gewijzigd gaat worden, wordt de template resultaat onderzocht om te zien of meer dan één item is. Voor labels wordt het resultaat gescheiden waar Calibre een komma vindt. Bijvoorbeeld, als de template de waarde `` Thriller, Horror`` produceert, dan zal het resultaat twee labels zijn, Thriller en Horror. Er is geen manier om een komma in het midden van een tag te zetten.

The same thing happens for authors, but using a different character for the cut, a & (ampersand) instead of a comma. For example, if the template produces the value Blogs, Joe&Posts, Susan, then the book will end up with two authors, Blogs, Joe and Posts, Susan. If the template produces the value Blogs, Joe;Posts, Susan, then the book will have one author with a rather strange name.

Plugboards affect the metadata written into the book when it is saved to disk or written to the device. Plugboards do not affect the metadata used by save to disk and send to device to create the file names. Instead, file names are constructed using the templates entered on the appropriate preferences window.

Tips

De volgende tips vindt u mogelijk nuttig.

 • Use the Template Tester to test templates. Add the tester to the context menu for books in the library and/or give it a keyboard shortcut.

 • Templates can use other templates by referencing composite columns built with the desired template. Alternatively, you could use Stored Templates.

 • In a plugboard, you can set a field to empty (or whatever is equivalent to empty) by using the special template {}. This template will always evaluate to an empty string.

 • The technique described above to show numbers even if they have a zero value works with the standard field series_index.

Function reference