Βοηθός εκμάθησης XPath

Στο βοήθημα αυτό θα βρείτε μια χαλαρή εισαγωγή στο XPath, μια γλώσσα αναζήτησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιλεγούν οποιαδήποτε τμήματα κώδικα HTML εγγράφων του calibre. Το XPath είναι ένα ευρέως διαδεδομένο στάνταρ, και αναζήτηση γι” αυτό στον ιστό θα δώσει πλήθος πληροφοριών. Το βοήθημα αυτό όμως, εστιάζει στη χρήση του XPath για εργασίες που σχετίζονται με τα ψηφιακά βιβλία, όπως την εύρεση τίτλων κεφαλαίων σε ένα έγγραφο HTML χωρίς δομή.

Selecting by tag name

The simplest form of selection is to select tags by name. For example, suppose you want to select all the <h2> tags in a document. The XPath query for this is simply:

//h:h2    (Selects all <h2> tags)

The prefix // means search at any level of the document. Now suppose you want to search for <span> tags that are inside <a> tags. That can be achieved with:

//h:a/h:span  (Selects <span> tags inside <a> tags)

If you want to search for tags at a particular level in the document, change the prefix:

/h:body/h:div/h:p (Selects <p> tags that are children of <div> tags that are
       children of the <body> tag)

This will match only <p>A very short e-book to demonstrate the use of XPath.</p> in the Sample e-book but not any of the other <p> tags. The h: prefix in the above examples is needed to match XHTML tags. This is because internally, calibre represents all content as XHTML. In XHTML tags have a namespace, and h: is the namespace prefix for HTML tags.

Now suppose you want to select both <h1> and <h2> tags. To do that, we need a XPath construct called predicate. A predicate is simply a test that is used to select tags. Tests can be arbitrarily powerful and as this tutorial progresses, you will see more powerful examples. A predicate is created by enclosing the test expression in square brackets:

//*[name()='h1' or name()='h2']

There are several new features in this XPath expression. The first is the use of the wildcard *. It means match any tag. Now look at the test expression name()='h1' or name()='h2'. name() is an example of a built-in function. It simply evaluates to the name of the tag. So by using it, we can select tags whose names are either h1 or h2. Note that the name() function ignores namespaces so that there is no need for the h: prefix. XPath has several useful built-in functions. A few more will be introduced in this tutorial.

Selecting by attributes

To select tags based on their attributes, the use of predicates is required:

//*[@style]       (Select all tags that have a style attribute)
//*[@class="chapter"]  (Select all tags that have class="chapter")
//h:h1[@class="bookTitle"] (Select all h1 tags that have class="bookTitle")

Here, the @ operator refers to the attributes of the tag. You can use some of the XPath built-in functions to perform more sophisticated matching on attribute values.

Selecting by tag content

Using XPath, you can even select tags based on the text they contain. The best way to do this is to use the power of regular expressions via the built-in function re:test():

//h:h2[re:test(., 'chapter|section', 'i')] (Selects <h2> tags that contain the words chapter or
                     section)

Here the . operator refers to the contents of the tag, just as the @ operator referred to its attributes.

Sample e-book

<html>
  <head>
    <title>A very short e-book</title>
    <meta name="charset" value="utf-8" />
  </head>
  <body>
    <h1 class="bookTitle">A very short e-book</h1>
    <p style="text-align:right">Written by Kovid Goyal</p>
    <div class="introduction">
      <p>A very short e-book to demonstrate the use of XPath.</p>
    </div>

    <h2 class="chapter">Chapter One</h2>
    <p>This is a truly fascinating chapter.</p>

    <h2 class="chapter">Chapter Two</h2>
    <p>A worthy continuation of a fine tradition.</p>
  </body>
</html>

Ενσωματωμένες συναρτήσεις του XPath

name()

The name of the current tag.

contains()

contains(s1, s2) returns true if s1 contains s2.

re:test()

re:test(src, pattern, flags) returns true if the string src matches the regular expression pattern. A particularly useful flag is i, it makes matching case insensitive. A good primer on the syntax for regular expressions can be found at regexp syntax