Διεπαφή γραμμής εντολής

../../_images/cli.png

Σημείωση

Στο macOS, τα εργαλεία γραμμής εντολών είναι μέσα στο φάκελο εγκατάστασης του calibre, για παράδειγμα, αν εγκαταστήσατε το calibre στο φάκελο /Applications τα εργαλεία γραμμής εντολών είναι στη θέση /Applications/calibre.app/Contents/MacOS/.

Εντολές μη καταχωρημένες στα εγχειρίδια

  • ebook-device

  • markdown-calibre

Μπορείτε να δείτε τον τρόπο χρήσης μη καταχωρημένων στα εγχειρίδια εντολών, εκτελώντας τις χωρίς ορίσματα σε ένα τερματικό.