API-dokumentation för insticksmoduler

Definiera diverse abstrakta grundklasser som kan vara underklasser för att skapa kraftfulla insticksmoduler. Dessa användbara klasser är:

Insticksmoduler

class calibre.customize.Plugin(plugin_path)[source]

En calibre insticksmodul. Användbara medlemmar inkluderar:

 • self.installation_type: Lagrar hur insticksmoudlen installerades.

 • self.plugin_path: Lagrar sökväg till ZIP-filen som innehåller

  denna insticksmodul eller None om den är en inbyggd insticksmodul

 • self.site_customization: Lagrar en anpassad inmatad sträng

  av användaren.

Metoder som ska åsidosättas i underklasser:

Användbara metoder:

supported_platforms = []

Lista över plattformar som denna insticksmodul fungerar i. Till exempel: ['windows', 'osx', 'linux']

name = 'Trivial Plugin'

Namnet på denna insticksmodul. Du måste ange något annan än Trivial Plugin för att den ska fungera.

version = (1, 0, 0)

Versionen för denna insticksmodul är n 3-tupel (major, minor, revision)

description = 'Gör absolut ingenting'

En kort sträng som beskriver vad denna insticksmodul gör

author = 'Okänd'

Författare av denna insticksmodul

priority = 1

När mer än en insticksmodul finns för en filtyp, kommer insticksmodulen att köras i fallande prioritet. Insticksmoduler med högre prioritet kommer att köras först. Det högsta möjliga prioriten är sys.maxsize. Standard prioritet är 1.

minimum_calibre_version = (0, 4, 118)

Den tidigaste versionen av calibre som denna insticksmodul kräver

installation_type = None

Sättet den här insticksmodulen installeras

can_be_disabled = True

Om False, kommer inte användaren kunna deaktivera denna insticksmodul. Använd med försiktighet.

type = 'Grund'

Typen av denna insticksmodul. Används för kategorisera insticksmodul i användargränssnittet

initialize()[source]

Anropas när calibre-insticksmoduler initieras. Insticksmoduler är återinitierade varje gång en ny insticksmodul läggs till. Observera också att om insticksmodulen körs i en arbetsprocess, såsom att lägga till böcker, då kommer insticksmodulen att initieras för varje ny arbetsprocess.

Utför godtyckligt insticksmodul initialisering här, såsom att utvinna resurser från insticksmoduls ZIP-filen. Sökvägen till ZIP-filen är tillgänglig som self.plugin_path.

Observera att self.site_customization är inte tillgänglig vid detta tillfälle.

config_widget()[source]

Implementera denna metod och save_settings() i din insticksmodul för att använda en anpassad konfigurationsdialog, snarare än att förlita sig på en enkel strängbaserad standardanpassning.

Denna metod, om implementerad, måste återge en QWidget. Denna grej kan ha en alternativ metod validate() som inte tar några argument och anropas omedelbart efter användaren klickat OK. Förändringar tillämpas om och bara om metoden återger True.

Om du av någon anledning inte kan utföra konfigurationen vid denna tid, återge en tupel av två strängar (meddelande, detaljer), kommer dessa att visas som en varningsdialogruta för användaren och processen avbryts.

save_settings(config_widget)[source]

Spara inställningarna som anges av användaren med config_widget.

Parametrar

config_widget – Gränssnittskomponenten som återges av config_widget().

do_user_config(parent=None)[source]

Denna metod visar en inställningsdialogruta för denna insticksmodul. Den återger True om användaren klickar på OK, annars False. Ändringarna tillämpas automatiskt.

load_resources(names)[source]

Om denna insticksmodul kommer i en ZIP-fil (användartillagd insticksmodul), kommer denna metod tillåta dig läsa in resurser från ZIP-fil.

Till exempel att läsa in en bild:

pixmap = QPixmap()
pixmap.loadFromData(self.load_resources(['images/icon.png'])['images/icon.png'])
icon = QIcon(pixmap)
Parametrar

names – Förteckning över sökvägar till resurser i ZIP-filen som använder / som avskiljare

Returnerar

En ordbok av formen {name:file_contents}. Namn som inte finns i ZIP-filen kommer inte att vara närvarande i ordboken.

customization_help(gui=False)[source]

Återge en sträng som ger hjälp om hur du anpassar denna insticksmodul. Som standard upp en NotImplementedError, vilket tyder på att insticksmodulen inte kräver anpassning.

Om du återimplementerar den här metoden i din underklass, kommer användaren att bli ombedd att skriva in en sträng som anpassning för denna insticksmodul. Den anpassning strängen kommer att finnas tillgänglig som self.site_customization.

Platsanpassning skulle kunna vara vad som helst, till exempel vägen till en välbehövlig binär på användarens dator.

Parametrar

gui – Om True återges HTML-hjälp, annars återges oformaterad hjälptext.

temporary_file(suffix)[source]

Återge en fil-liknande objekt som är en temporär fil i filsystemet. Denna fil kommer att vara tillgänglig även efter nedstängning och kommer endast att tas bort på vid avstängning. Använd name medlem av den återgivna objektet för att komma åt den fullständiga sökvägen till den skapade temporärfilen.

Parametrar

suffix – Suffixet att den temporära filen kommer att ha.

cli_main(args)[source]

Denna metod är den viktigaste inkörsporten för dina insticksmodulskommandoradsgränssnitt. Det kallas när användaren utför: calibre-debug -r ”Namn på insticksmodul”. Eventuella argument som skickas finns i args-variabeln.

FileTypePlugin

class calibre.customize.FileTypePlugin(plugin_path)[source]

Bas: calibre.customize.Plugin

En insticksmodul som är associerad med en viss uppsättning filtyper.

file_types = {}

Uppsättning av filtyper som denna insticksmodul ska köra. Använd ”*” för alla filtyper. Till exempel: {'lit', 'mobi', 'prc'}

on_import = False

Om True, körs denna insticksmodul när böcker läggs till i databasen

on_postimport = False

Om True, körs denna insticksmodul efter att böcker läggs till i databasen. I detta fall anropas metoderna postimport och postadd av insticksmodulen.

on_preprocess = False

Om True, körs denna insticksmodul alldeles innan en konvertering

on_postprocess = False

Om True, körs denna insticksmodul efter konvertering på den slutliga filen som produceras av insticksmodulen för konverteringsutmatning.

run(path_to_ebook)[source]

Kör insticksmodulen. Behöver implementeras i underklasser. Det ska utföra vilka som helst modifikationer som krävs på e-boken och återge den absoluta sökvägen till den modifierade e-boken. Om inga modifikationer behövs, bör sökvägen återgå till den ursprungliga e-boken. Om ett fel uppstår, ska det framkalla ett undantag. Standard implementationen helt enkelt återger sökvägen till den ursprungliga e-boken. Observera att sökvägen till originalfilen (innan några filtyp insticksmodul körs, finns som self.original_path_to_file).

Den modifierade e-bokfilen ska skapas med temporary_file() metod.

Parametrar

path_to_ebook – Absolut sökväg till e-boken.

Returnerar

Absolut sökväg till den modifierade e-boken.

postimport(book_id, book_format, db)[source]

Anropas efter importering, d.v.s. efter bokfilen har lagts till i databasen. Observera att detta skiljer sig från postadd() som anropas när bokposten skapas för första gången. Denna metod anropas varje gång en ny fil läggs till i en bokpost. Det är användbart för att ändra bokposten baserat på innehållet i den nyligen tillagda filen.

Parametrar
 • book_id – Databas id för tillagda boken.

 • book_format – Filtypen för boken som lades till.

 • db – Biblioteksdatabas.

postadd(book_id, fmt_map, db)[source]

Anropad efter posttilläggning, d.v.s. efter en bok har lagts till i databasen. Observera att detta skiljer sig från postimport() som anropas efter en enskild bokfil har lagts till en bok. postadd() anropas när en hel bokpost med mer än en möjlig bokfil har skapats för första gången. Det är användbart för att ändra bokposten i databasen när boken läggs till för första gången till calibre.

Parametrar
 • book_id – Databas id för tillagda boken.

 • fmt_map – Lista med filformat till sökväg från vilken filformatet tillsattes. Observera att detta kan eller kan inte kunna peka på en verklig befintlig fil, eftersom ibland läggs filer till som strömmar. I vilket fall kan det vara ett skenvärde eller en icke-befintlig sökväg.

 • db – Biblioteksdatabas

Metadatainsticksmodul

class calibre.customize.MetadataReaderPlugin(*args, **kwargs)[source]

Bas: calibre.customize.Plugin

En insticksmodul som implementerar läsning av metadata från en uppsättning filtyper.

file_types = {}

Uppsättning med filtyper som denna insticksmodul ska köra. Till exempel: set(['lit', 'mobi', 'prc'])

get_metadata(stream, type)[source]

Returnera metadata för filen som representeras av ström (en fil som objekt som stöder läsning). Markerar ett undantag när det finns ett fel med inmatning.

Parametrar

type – Filtypen. Garanterat en av posterna i file_types.

Returnerar

Ett calibre.ebooks.metadata.book.Metadata objekt

class calibre.customize.MetadataWriterPlugin(*args, **kwargs)[source]

Bas: calibre.customize.Plugin

En insticksmodul som implementerar läsning av metadata från en uppsättning filtyper.

file_types = {}

Uppsättning med filtyper som denna insticksmodul ska köra. Till exempel: set(['lit', 'mobi', 'prc'])

set_metadata(stream, mi, type)[source]

Ställ metadata för filen som representeras av ström (en fil som objekt som stöder läsning). Markerar ett undantag när det finns ett fel med inmatning.

Parametrar
 • type – Filtypen. Garanterat en av posterna i file_types.

 • mi – Ett calibre.ebooks.metadata.book.Metadata objekt

Katalog insticksmodul

class calibre.customize.CatalogPlugin(plugin_path)[source]

Bas: calibre.customize.Plugin

En insticksmodul som implementerar en kataloggenerator.

file_types = {}

Utmatningsfiltyp som denna insticksmodul ska köra. Till exempel: ’epub’ eller ’xml’

cli_options = []

CLI-parseralternativ som är specifika för denna insticksmodul deklareras som namedtuple Option:

från uppsättningar importera namnsatta tupler Option = namedtuple(’Option’, ’option, default, dest, help’) cli_options = [Option(’–catalog-title’, default = ’My Catalog’, dest = ’catalog_title’, help = (_(’Title of generated catalog. nDefault:’) + ” ’” + ’%default’ + ”’”))] cli_options tolkas i calibre.db.cli.cmd_catalog:option_parser()

initialize()[source]

Om insticksmodulen inte är ett inbyggt, kopiera insticksmodulens .ui- och .py-filer från ZIP-filen till $TMPDIR. Flik kommer att skapas dynamiskt och läggas till dialogrutan Katalogalternativ i calibre.gui2.dialogs.catalog.py:Catalog

run(path_to_output, opts, db, ids, notification=None)[source]

Kör insticksmodulen. Måste implementeras i underklasser. Det ska skapa katalogen i det format som anges i file_types, återvänder den absoluta sökvägen till den skapade katalogfilen. Om ett fel inträffar bör det signalera ett undantag.

Den skapade katalogfilen ska skapas med temporary_file()-metoden.

Parametrar
 • path_to_output – Absoluta sökvägen till den skapade katalogfilen.

 • opts – En ordbok av nyckelordsargument

 • db – Ett LibraryDatabase2 objekt

Insticksmoduler för metadatahämtning

class calibre.ebooks.metadata.sources.base.Source(*args, **kwargs)[source]

Bas: calibre.customize.Plugin

capabilities = frozenset({})

Uppsättning funktioner som stöds av denna insticksmodul. Användbara funktioner är: ”identify”, ”cover”

touched_fields = frozenset({})

Lista med metadatafält som potentiellt kan hämtas av denna insticksmodul under identifieringsfasen

has_html_comments = False

Ange detta som True om din insticksmodul återger HTML-formaterade kommentarer

supports_gzip_transfer_encoding = False

Om detta ställs till True betyder det att webbläsarobjektet indikerar att det stöder gzip-överföringskodning. Detta kan hämtas snabbt, men se till att källan faktiskt stöder gzip-överföringskodningen korrekt först

ignore_ssl_errors = False

Ställ in detta på True för att ignorera HTTPS-certifikatfel när du ansluter till den här källan.

cached_cover_url_is_reliable = True

Cachade omslagsadresser kan ibland vara otillförlitliga (d.v.s. hämtningen kan misslyckas eller återgiven binär kan vara falsk. Om så är ofta fallet med denna källa sätt till False

options = ()

En lista med Alternativ objekt. De kommer användas för automatiskt skapa konfigurationsgränssnittskomponenten för denna insticksmodul

config_help_message = None

En sträng som visas högst upp på gränssnittskomponenten för denna insticksmodul

can_get_multiple_covers = False

Om True kan denna källa återge flera omslag för en viss förfråga

auto_trim_covers = False

Om inställt till True beskärs hämtade omslag automatiskt med denna insticksmodul.

prefer_results_with_isbn = True

Om värdet är True, och denna källa återger flera resultat för en förfråga, av vilka några har ISBN och av vilka en del inte, så ignoreras resultaten utan ISBN

is_configured()[source]

Återge False om din insticksmodul måste anpassas innan den kan användas. Till exempel kan den behöva ett användarnamn/lösenord/API-nyckel.

customization_help()[source]

Återge en sträng som ger hjälp om hur du anpassar denna insticksmodul. Som standard upp en NotImplementedError, vilket tyder på att insticksmodulen inte kräver anpassning.

Om du återimplementerar den här metoden i din underklass, kommer användaren att bli ombedd att skriva in en sträng som anpassning för denna insticksmodul. Den anpassning strängen kommer att finnas tillgänglig som self.site_customization.

Platsanpassning skulle kunna vara vad som helst, till exempel vägen till en välbehövlig binär på användarens dator.

Parametrar

gui – Om True återges HTML-hjälp, annars återges oformaterad hjälptext.

config_widget()[source]

Implementera denna metod och save_settings() i din insticksmodul för att använda en anpassad konfigurationsdialog, snarare än att förlita sig på en enkel strängbaserad standardanpassning.

Denna metod, om implementerad, måste återge en QWidget. Denna grej kan ha en alternativ metod validate() som inte tar några argument och anropas omedelbart efter användaren klickat OK. Förändringar tillämpas om och bara om metoden återger True.

Om du av någon anledning inte kan utföra konfigurationen vid denna tid, återge en tupel av två strängar (meddelande, detaljer), kommer dessa att visas som en varningsdialogruta för användaren och processen avbryts.

save_settings(config_widget)[source]

Spara inställningarna som anges av användaren med config_widget.

Parametrar

config_widget – Gränssnittskomponenten som återges av config_widget().

get_author_tokens(authors, only_first_author=True)[source]

Ta en lista över författare och återge en lista med tokens som är användbara för en AND-sökförfråga. Denna funktion försöker återge tokens i ordningen förnamn mellannamn efternamn, genom att anta att om ett kommatecken finns i författarnamnet, är namnet i efternamn, andra namnbildningar.

get_title_tokens(title, strip_joiners=True, strip_subtitle=False)[source]

Ta en titel och återge en lista med symboler som är användbara för en OCH sökförfrågan. Utesluter konnektiva (valfritt) och skiljetecken.

split_jobs(jobs, num)[source]

Dela upp en lista med jobb i högst num grupper, så jämnt som möjligt

test_fields(mi)[source]

Återgå till det första fältet från self.touched_fields som är null på mi objektet

clean_downloaded_metadata(mi)[source]

Anropa den här metoden i din insticksmodul för att identifiera metod att normalisera metadata innan metadataobjektet läggs i result_queue. Du kan naturligtvis använda en anpassad algoritm som matchar din metadatakälla.

get_book_url(identifiers)[source]

Återge en 3-tupel eller None. 3-tupeln har formen: (identifier_type, identifier_value, URL). URL:en är webbadressen till boken som identifierats av identifierare vid denna källa. identifier_type, identifier_value anger identifieraren som motsvarar URL:en. Den här webbadressen måste vara tillgänglig för en person med en webbläsare. Den är avsedd att tillhandahålla en klickbar länk för användaren att enkelt besöka bokens sida vid denna källa. Om ingen webbadress hittas, återges None. Denna metod måste vara snabb och konsekvent, så implementera den bara om det är möjligt att konstruera webbadressen från ett känt schema med identifierare.

get_book_url_name(idtype, idval, url)[source]

Återge ett läsbart namn från returvärdet för get_book_url().

get_book_urls(identifiers)[source]

Åsidosätta denna metod om du vill återvända flera webbadresser för den här boken. Återge en lista med 3-tupler. Som standard kallar metoden helt enkelt get_book_url().

get_cached_cover_url(identifiers)[source]

Återge cachade omslagsadresser för boken som identifieras av identifierare dict eller None om ingen sådan URL finns.

Observera att den här metoden bara måste återvända validerade URL:er, d.v.s. inte webbadresser som kan resultera i en generisk omslagsbild eller inte hittat felet.

id_from_url(url)[source]

Tolka en webbadress och återge en tupel av formen: (identifier_type, identifier_value). Om webbadressen inte matchar mönstret för metadatakällan, återge None.

identify_results_keygen(title=None, authors=None, identifiers={})[source]

Återge en funktion som används för att skapa en nyckel som kan sortera metadataobjekt genom deras relevans givet en sökförfråga (titel, författare, kännetecken).

Dessa nycklar används för att sortera resultatet av ett anrop till identify().

För mer information om standardalgoritmen, se: klass InternalMetadataCompareKeyGen. Återimplementera denna funktion i din insticksmodul om standardalgoritmen inte är lämplig.

identify(log, result_queue, abort, title=None, authors=None, identifiers={}, timeout=30)[source]

Identifiera en bok med dess titel/författare/ISBN/o.s.v.

Om en eller flera identifierare anges och ingen träff hittas och den här metadatakällan inte lagrar alla relaterade identifierare (till exempel alla ISBN av en bok), bör den här metoden försökas igen med bara titel och författare (förutsatt att de specificerades).

Om den här metadatakällan också innehåller omslag, bör webbadressen till omslaget cachas så att ett efterföljande anrop till skaffa omslags-API:n med samma ISBN/specialidentifiering inte behöver hämta omslagsadresser igen. Använd cache-API:n för detta.

Varje metadataobjekt infört i result_queue med denna metod måste ha en source_relevance attribut som är ett heltal som anger i vilken ordning resultaten återgavs av metadatakällan för den här förfrågan. Detta heltal kommer att användas av compare_identify_results(). Om ordningen är oviktigt, sätt den till noll för varje resultat.

Se till att alla omslag/ISBN-referensinformation lagras i cache innan metadataobjektet läggs i result_queue.

Parametrar
 • log – Ett logg-objekt, använd det för att överföra felsökningsinformation/fel

 • result_queue – Ett resultat Kö, resultaten läggas in i den. Varje resultat är ett metadataobjekt

 • abort – Om abort.is_set() återger True, avbryt vidare bearbetning och återvända så snart som möjligt

 • title – Titeln på boken, kan vara None

 • authors – En lista med författare av boken, kan vara None

 • identifiers – En ordbok av andra identifieringsuppgifter oftast {’isbn’:’1234…’}

 • timeout – Tidsbegränsning i sekunder, ingen nätverksförfrågan ska dröja längre än tidsbegränsningen.

Returnerar

None om inga fel har inträffat, annars en Unicode-representation av felet som är lämplig för att visa för användaren

download_cover(log, result_queue, abort, title=None, authors=None, identifiers={}, timeout=30, get_best_cover=False)[source]

Hämta ett omslag och sätta det i result_queue. Parametrarna alla har samma betydelse som för identify(). Put (jaget, cover_data) i result_queue.

Denna metod bör använda cachade omslagsadresser för effektivitet när det är möjligt. När buffrad data inte är närvarande, de flesta insticksmodul anropar helt enkelt identifiera och använda dess resultat.

Om parametern get_best_cover är True, och kan denna insticksmodul få flera omslag, det bör bara få det ”bästa”.

class calibre.ebooks.metadata.sources.base.InternalMetadataCompareKeyGen(mi, source_plugin, title, authors, identifiers)[source]

Skapa en slags nyckel för jämförelse av relevansen av metadataobjekt, ges en sökförfråga. Detta används endast för att jämföra resultat från samma metadatakälla, inte mellan olika informationskällor.

Sorteringsnyckeln säkerställer att en stigande ordning sortera är en sortera fallande relevans.

Algoritmen är:

 • Föredra resultat som har åtminstone en identifierare som är samma som för förfrågan

 • Föredra resultat med en cachad omslagsadresser

 • Föredra resultat med alla tillgängliga fält ifyllda

 • Föredra resultat med samma språk som aktuella användarens gränssnittsspråk

 • Föredra resultat som är en exakt titelmatchning på förfrågan

 • Föredra resultat med längre kommentarer (mer än 10% längre)

 • Använd relevansen av resultatet som rapporterats av metadatakällans sökning

  engine

Konvertering insticksmodul

class calibre.customize.conversion.InputFormatPlugin(*args)[source]

Bas: calibre.customize.Plugin

InputFormatPlugins ansvarar för att konvertera ett dokument till HTML+OPF+CSS+o.s.v. Resultatet av konverteringen måste kodas i UTF-8. Den viktigaste åtgärden händer i convert().

file_types = {}

Uppsättning med filtyper som denna insticksmodul ska köra Till exempel: set(['azw', 'mobi', 'prc'])

is_image_collection = False

Om True, denna inmatning insticksmodul skapar en samling bilder, en per HTML-fil. Detta kan ställas in dynamiskt, i konverteringsmetoden om inmatningsfilerna kan vara både bildsamlingar och icke-bildsamlingar. Om du ställer in detta till True måste du implementera get_images () som återger en lista med bilder.

core_usage = 1

Antal CPU-kärnor som används av denna insticksmodul. Ett värde av -1 betyder att den använder alla tillgängliga kärnor

for_viewer = False

Om värdet är True, kommer inmatning insticksmodulen specialbearbeta att göra sitt utmatning lämpligt för visning

output_encoding = 'utf-8'

Kodningen som denna inmatning insticksmodul skapar filer i. Ett värde på None betyder att kodningen är odefinierad och måste upptäckas var för sig

common_options = {<calibre.customize.conversion.OptionRecommendation object>}

Alternativ som delas av alla inmatningsformatsinsticksmoduler. Åsidostätt inte i underklasser. Använd options istället. Varje alternativ ska vara en instans av OptionRecommendation.

options = {}

Alternativ för att anpassa beteendet hos denna insticksmodul. Varje alternativ ska vara en instans av OptionRecommendation.

recommendations = {}

En uppsättning av 3-tupler av formen (option_name, recommended_value, recommendation_level)

get_images()[source]

Återge en lista med absoluta sökvägar till bilderna, om denna inmatning insticksmodul representerar en bildsamling. Listan med bilder är i samma ordning som bokryggen och innehållsförteckningen.

convert(stream, options, file_ext, log, accelerators)[source]

Denna metod måste implementeras i underklasser. Den måste återge sökvägen till den skapade OPF-filen eller en OEBBook-instans. All utmatning ska ingå i den aktuella mappen. Om denna insticksmodul skapar filer utanför den aktuella mappen måste de tas bort/markeras för borttagning innan denna metod avslutas.

Parametrar
 • stream – En fil som objekt som innehåller inmatningsfilen.

 • options – Alternativ för att anpassa konverteringen. Garanterat att ha attribut som motsvarar alla de alternativ som deklarerats av denna insticksmodul. Dessutom kommer det att ha en utförlig attribut som tar intergralvärden från noll och uppåt. Högre siffror innebär att vara mer utförlig. En annan användbar egenskap är input_profile det är en instans av calibre.customize.profiles.InputProfile.

 • file_ext – Filtypsändelsen (utan .) i inmatningsfilen. Det är garanterat att vara en av de file_types stöds av denna insticksmodul.

 • log – Ett calibre.utils.logging.Log objekt. All utmatning bör använda detta objekt.

 • accelarators – En ordbok för olika uppgifter inmatning insticksmodul kan få lätt som skulle kunna påskynda de efterföljande stegen i konverteringen.

postprocess_book(oeb, opts, log)[source]

Anropas för att tillåta inmatning insticksmodul för att utföra efterbehandling efter att boken har tolkats.

specialize(oeb, opts, log, output_fmt)[source]

Anropas för att tillåta inmatning insticksmodul att specialisera den analyserade boken för en viss utmatning format. Anropas efter postprocess_book och innan några omvandlingar utförs på den analyserade boken.

gui_configuration_widget(parent, get_option_by_name, get_option_help, db, book_id=None)[source]

Kallas för att skapa gränssnittskomponenten som används för att anpassa denna insticksmodul i calibre-användaregränssnittet. Gränssnittskomponenten måste vara en instans av klassen PluginWidget. Se inbyggda inmatningsinsticksmoduler för exempel.

class calibre.customize.conversion.OutputFormatPlugin(*args)[source]

Bas: calibre.customize.Plugin

OutputFormatPlugins är ansvariga för att konvertera ett OEB-dokument (OPF+HTML) till e-bokutmatning.

OEB-dokumentet kan antas vara kodade i UTF-8. Den viktigaste åtgärden händer i convert().

file_type = None

Filtypen (ändelse utan främre punkt) att denna insticksmodul utmatning

common_options = {<calibre.customize.conversion.OptionRecommendation object>}

Alternativ som delas av alla inmatningsformatsinsticksmoduler. Åsidostätt inte i underklasser. Använd options istället. Varje alternativ ska vara en instans av OptionRecommendation.

options = {}

Alternativ för att anpassa beteendet hos denna insticksmodul. Varje alternativ ska vara en instans av OptionRecommendation.

recommendations = {}

En uppsättning av 3-tupler av formen (option_name, recommended_value, recommendation_level)

property description

str(object=’’) -> str str(bytes_or_buffer[, encoding[, errors]]) -> str

Skapa ett nytt strängobjekt från det givna objektet. Om kodning eller fel anges måste objektet exponera en databuffert som kommer att avkodas med den givna kodningen och felhanteraren. Annars återges resultatet av object.__str__() ((om definierat)) eller repr(object). kodning är som standard sys.getdefaultencoding(). fel är som standard ’strict’.

convert(oeb_book, output, input_plugin, opts, log)[source]

Återge innehållet i oeb_book (som är en instans av: calibre.ebooks.oeb.OEBBook) till filen som anges av utgång.

Parametrar
 • output – Antingen en fil som ett objekt eller en sträng. Om det är en sträng är det sökvägen till en mapp som kanske eller kanske inte finns. Utmatningsinsticksmodulen ska skriva dess utmatning till den mappen. Om det är en fil som objekt ska utmatningsinsticksmodulen skriva dess utmatning till filen.

 • input_plugin – Inmatning insticksmodulen som användes i början av konverteringen.

 • opts – Konverteringsalternativ. Garanterat att ha attribut som motsvarar OptionRecommendations av denna insticksmodul.

 • log – Loggern. Skriv ut felsöknings/infomeddelanden o.s.v. med hjälp av denna.

specialize_options(log, opts, input_fmt)[source]

Kan användas för att ändra värdena för konverteringsinställningarna, som används av konverteringsledningen.

specialize_css_for_output(log, opts, item, stylizer)[source]

Kan användas för att göra ändringar i css under CSS tillplattningsprocessen.

Parametrar
 • item – Elementet (HTML-fil) som bearbetas

 • stylizer – Ett stiliseringsobjekt som innehåller de tillplattade stilarna för objektet. Du kan få stilen för alla element av stylizer.style(element).

gui_configuration_widget(parent, get_option_by_name, get_option_help, db, book_id=None)[source]

Anropas för att skapa gränssnittskomponenten för att anpassa denna insticksmodul i calibres användargranssnittet. Gränssnittskomponenten måste vara en instans av klassen PluginWidget. Se inbyggda utmatningsinsticksmoduler för exempel.

Enhetsdrivrutiner

Basklass för alla drivrutiner är DevicePlugin. Men om din enhet exponerar sig som en USBMS-enhet till operativsystemet, bör du använda USBMS-klassen istället eftersom den genomför all logik som behövs för att stöda dessa typer av enheter.

class calibre.devices.interface.DevicePlugin(plugin_path)[source]

Bas: calibre.customize.Plugin

Definierar gränssnitt som ska implementeras av bakomliggande system som kommunicerar med en e-bokläsenhet.

FORMATS = ['lrf', 'rtf', 'pdf', 'txt']

Ordnad lista med format som stöds

VENDOR_ID = 0

VENDOR_ID kan vara antingen ett heltal, en lista med heltal eller ett ordbok om det är ett ordbok, måste det vara en ordbok av ordböcker, på formen:

{
 integer_vendor_id : { product_id : [list of BCDs], ... },
 ...
}
PRODUCT_ID = 0

Ett heltal eller en lista med heltal

BCD = None

BCD kan vara antingen None att inte skilja mellan enheter baserade på BCD, eller det kan vara en lista med BCD-numren för alla enheter som stöds av denna drivrutin.

THUMBNAIL_HEIGHT = 68

Höjd för omslagsminiatyrbilder på enheten

THUMBNAIL_COMPRESSION_QUALITY = 75

Komprimeringskvalitet för miniatyrbilder. Ställ in detta till närmare 100 för att få bättre kvalitet på miniatyrbilder med färre komprimeringsartefakter. Naturligtvis, miniatyrbilden blir större också.

WANTS_UPDATED_THUMBNAILS = False

Ändra den till True om enheten stödjer uppdatering av omslagsminiatyrbilder under sync_booklists. Ställ in den till True kommer att be device.py att uppdatera omslagsminiatyrbilder under bokmatchning

CAN_SET_METADATA = ['title', 'authors', 'collections']

Huruvida metadata om böckerna kan ställas in via GUI.

CAN_DO_DEVICE_DB_PLUGBOARD = False

Hurvida enheten kan hantera device_db-metadatapluggbrädor

path_sep = '/'

Sökvägsavskiljare för sökvägar till böcker på enheten

icon = '/home/kovid/work/calibre/resources/images/reader.png'

Ikon för denna enhet

UserAnnotation

alias of calibre.devices.interface.Annotation

OPEN_FEEDBACK_MESSAGE = None

Gränssnittet visar detta som ett meddelande om inte None. Användbart om öppning kan ta lång tid

VIRTUAL_BOOK_EXTENSIONS = frozenset({})

Uppsättning av tillägg som är ”virtuella böcker” på enheten och kan därför inte ses/sparas/läggas till biblioteket. Till exempel: frozenset(['kobo'])

VIRTUAL_BOOK_EXTENSION_MESSAGE = None

Meddelande att visa för användare av virtuella boktillägg.

NUKE_COMMENTS = None

I fall det ska förstöra kommentarer i kopian av boken som skickas till enheten. Om inte None bör detta vara kort sträng som kommentarerna kommer att ersättas av.

MANAGES_DEVICE_PRESENCE = False

Om True indikerar att denna drivrutin helt hanterar enhetsupptäckt, utmatning och så vidare. Om du ställer in detta till True, måste du implmentera detect_managed_devices och debug_managed_device_detection metoder. En drivrutin med denna uppsättning till True är ansvarig för upptäckt av enheter, hantering av en svartlista med enheter, en förteckning över de utmatade enheter och så vidare. calibre kommer regelbundet kalla detect_managed_devices() metoden och om det återger en upptäckt enhet, kommer calibre anropa open(). open() kommer att anropas varje gång en enhet återges även om tidigare anrop för att open() misslyckades, därför måste drivrutin bibehålla sin egen svartlista med misslyckade enheter. Likaså vid utmatning, kommer calibre anropa eject() och sedan antar nästa anrop till detect_managed_devices() återger None, kommer det att anropa post_yank_cleanup().

SLOW_DRIVEINFO = False

Om värder är True, kommer calibre att anropa get_driveinfo() metoden efter att boklistor har lästs för att få ”driveinfo”.

ASK_TO_ALLOW_CONNECT = False

Om värdet är True, kommer calibre fråga användaren om de vill hantera enheten med calibre, första gången den upptäcktes. Om du ställer in detta till True måste du implementera get_device_uid() och ignore_connected_device() och get_user_blacklisted_devices() och set_user_blacklisted_devices()

user_feedback_after_callback = None

Ställ in detta i en ordbok med formuläret {’title’:title, ’msg’:msg, ’det_msg’:detailed_msg} för att calibre ska få ett meddelande till användaren efter att några återanrop har körts (för närvarande endast upload_books). Var försiktig så att du inte skräppostar användaren med för många meddelanden. Denna variabel kontrolleras efter varje anrop, så ställ in den bara när du verkligen behöver.

is_usb_connected(devices_on_system, debug=False, only_presence=False)[source]

Återge True, device_info om en enhet som hanteras av denna insticksmodul är ansluten.

Parametrar

devices_on_system – Lista med för närvarande anslutna enheter

detect_managed_devices(devices_on_system, force_refresh=False)[source]

Anropas bara om MANAGES_DEVICE_PRESENCE är True.

Skanna efter enheter som denna drivrutin kan hantera. Ska återge en enhetsobjekt om en enhet hittas. Detta syfte kommer att vidarebefordras till open() metoden som connected_device. Om ingen enhet hittas, retruneras None. Den återgivna objektet kan vara vad som helst, calibre använder inte den, det skickas bara till open().

Denna metod kallas periodiskt av användargränssnittet, så se till att den inte är för resurskrävande. Använd en buffert för att inte behöva skanna systemet.

Parametrar
 • devices_on_system – Uppsättning av USB-enheter hittade på systemet.

 • force_refresh – Om True och drivrutinen använder en cache för att förhindra upprepad skanning måste cachen tömmas.

debug_managed_device_detection(devices_on_system, output)[source]

Anropas bara om MANAGES_DEVICE_PRESENCE är True.

Bör skriva information om enheterna som upptäckts på systemet till utmatning, vilket är en fil som objekt.

Ska återge True om en enhet upptäcktes och öppnades, annars False.

reset(key='-1', log_packets=False, report_progress=None, detected_device=None)[source]
Parametrar
 • key – Nyckel för att låsa upp enhet

 • log_packets – Om True paketströmmen till/från enheten loggas

 • report_progress – Funktion som anropas med en procent (%) förlopp (tal mellan 0 och 100) för olika uppgifter om det kallas med -1 som innebär att uppgiften inte har någon förloppsinformation

 • detected_device – Enhetsinformation från enhetsskannaren

can_handle_windows(usbdevice, debug=False)[source]

Valfri metod för att utföra ytterligare kontroller på en enhet för att se om den här drivrutinen kan hantera det. Om det inte är det ska återge False. Denna metod anropas endast efter leverantör, produkt-ID och bcd har matchats, så det kan göra några relativt tidskrävande kontroller. Genomförandet standard återger True. Denna metod kallas bara i Windows. Se även can_handle().

Observera att för enheter baserade på USBMS denna metod delegerar som standard till can_handle(). Så du behöver bara åsidosätta can_handle() i din underklass av USBMS.

Parametrar

usbdevice – En USB-enhet som återges av calibre.devices.winusb.scan_usb_devices()

can_handle(device_info, debug=False)[source]

Unix-version av can_handle_windows().

Parametrar

device_info – Är en tupel av (VID, pid, BCD, tillverkare, produkt, serienummer)

open(connected_device, library_uuid)[source]

Utför specifik initiering på alla enheter. Anropas efter att enheten har upptäckts men innan några andra funktioner kommunicerar med enheten. Till exempel: För enheter som presenterar sig som USB-masslagringsenheter, skulle denna metod vara ansvarig för montering av enheten eller om enheten har en automatisk montering, för att ta reda på var det har monterats. Metoden calibre.devices.usbms.device.Device.open() har en implementering av denna funktion som bör tjäna som ett gott exempel för USB-masslagringsenheter.

Denna metod kan indikera ett OpenFeedback-undantag för att visa ett meddelande till användaren.

Parametrar
 • connected_device – Enheten som vi försöker öppna. Det är en typ av (leverantörs-ID, produkt-id, bcd, tillverkarens namn, produktnamn, enhetens serienummer). Vissa enheter har emellertid inget serienummer och i Windows finns bara de tre första fälten, resten är None.

 • library_uuidUUID:t för det aktuella calibre-biblioteket. Kan vara None om det inte finns något bibliotek (till exempel när det används från kommandoraden).

eject()[source]

Avmontera/mata ut enheten från OS. Detta innebär inte kontroll om det finns väntande jobb som behöver kommuniceras med enheten.

OBSERVERA: Att denna metod kan inte kallas på samma tråd som resten av enhetsmetoderna.

post_yank_cleanup()[source]

Anropas om användaren rycker enheten utan att mata ut det först.

set_progress_reporter(report_progress)[source]

Ändra en funktion för att rapportera förloppinformationen.

Parametrar

report_progress – Funktion som anropas med en procent (%) förlopp (tal mellan 0 och 100) för olika uppgifter om det kallas med -1 som innebär att uppgiften inte har någon förloppsinformation

get_device_information(end_session=True)[source]

Fråga enheten efter enhetsinformation . Se L{DeviceInfoQuery}.

Returnerar

(enhetsnamn, enhetsversion, mjukvaruversion på enheten, MIME-typ) Tupeln kan valfritt ha ett femte element, som är en enhetsinformationsordbok. Se usbms.driver för ett exempel.

get_driveinfo()[source]

Återge driveinfo-ordboken. Vanligtvis anropas från get_device_information(), men om laddning av driveinfo är långsam för denna drivrutin, så borde den sätta SLOW_DRIVEINFO. I detta fall kommer den här metoden anropas av calibre efter bokenlistor har lästs in. Observera att den inte anropas på enhetens processtråd, så att drivrutinen ska buffra driveinfo i books() och funktionen ska återge cachad data.

card_prefix(end_session=True)[source]

Återge en 2-elementlista med prefixet till sökvägar på korten. Om inget kort finns sätts Noneför kortets prefix. Till exempel (’/place’, ’/place2’) (None, ’place2’) (’place’, None) (None, None)

total_space(end_session=True)[source]
Få total utrymme på monteringspunkter:
 1. Huvudminne

 2. Minneskort A

 3. Minneskort B

Returnerar

En 3-elementlista med totalt utrymme i oktetter av (1, 2, 3). Om en viss enhet inte har någon av dessa platser den ska visa 0.

free_space(end_session=True)[source]
Få ledigt utrymme på monteringspunkter:
 1. Huvudminne

 2. Kort A

 3. Kort B

Returnerar

En 3-elementlista med fritt utrymme i oktetter av (1, 2, 3). Om en viss enhet inte har någon av dessa platser den ska återge -1.

books(oncard=None, end_session=True)[source]

Återge en lista med e-böcker på enheten.

Parametrar

oncard – Om ”carda” eller ”cardb” återger en lista med e-böcker på det specifika minneskortet, annars återges en lista med e-böcker i huvudminnet av enheten. Om ett kort är specificerad och inga böcker finns på kortet återges en tomma listan.

Returnerar

En BookList.

upload_books(files, names, on_card=None, end_session=True, metadata=None)[source]

Överför en lista med böcker till enheten. Om en fil redan finns på enheten, ska den ersättas. Denna metod bör signalera ett FreeSpaceError om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på enheten. Texten till FreeSpaceError måste innehålla ordet ”kort” om on_card inte None annars måste innehålla ordet ”minne”.

Parametrar
 • files – En lista med sökvägar

 • names – En lista med filnamn som böckerna skulle ha när väl överförda till enheten. len(names) == len(files)

 • metadata – Om inte None, det är en lista med Metadata objekt. Tanken är att använda metadata för att avgöra var på enheten att lägga boken. len(metadata) == len(files). Bortsett från det vanliga omslaget (sökväg för omslaget), kan det också finnas ett omslagsminiatyrbildattribut, som ska användas istället. Omslagsminiatyrbildattributet är på formen (bredd, höjd, cover_data som jpeg).

Returnerar

En lista med 3-elements tupler. Listan är tänkt att skickas till add_books_to_metadata().

classmethod add_books_to_metadata(locations, metadata, booklists)[source]

Lägg till platser i boklistorna. Denna funktion får inte kommunicera med enheten.

Parametrar
 • locations – Resultat av ett anrop till L{upload_books}

 • metadata – Lista med Metadata objekt, samma som för upload_books().

 • booklists – En tupel innehåller resultatet av anrop till (books(oncard=None)(), books(oncard='carda')(), :meth`books(oncard=’cardb’)`).

delete_books(paths, end_session=True)[source]

Ta bort böcker i sökvägar på enhet.

classmethod remove_books_from_metadata(paths, booklists)[source]

Ta böcker från metadatalistan. Denna funktion får inte kommunicera med enheten.

Parametrar
 • paths – sökvägar till böcker på enheten.

 • booklists – En tupel innehåller resultatet av anrop till (books(oncard=None)(), books(oncard='carda')(), :meth`books(oncard=’cardb’)`).

sync_booklists(booklists, end_session=True)[source]

Uppdatera metadata på enheten.

Parametrar

booklists – En tupel innehåller resultatet av anrop till (books(oncard=None)(), books(oncard='carda')(), :meth`books(oncard=’cardb’)`).

get_file(path, outfile, end_session=True)[source]

Läs filen på sökväg på enheten och skriva den till utfil.

Parametrar

outfile – filobjekt som sys.stdout eller resultatet av ett open() anrop.

classmethod config_widget()[source]

Bör återge en QWidget-gränssnittskomponent. QWidget-gränssnittskomponent innehåller inställningarna för enhetens gränssnitt

classmethod save_settings(settings_widget)[source]

Ska spara inställningar till disk. Tar gränssnittskomponenten som skapas i config_widget() och sparar alla inställningar till disk.

classmethod settings()[source]

Ska återge ett opts objekt. Den opts-objektet bör ha minst ett attribut format_map vilket är en ordnad lista med format för enheten.

set_plugboards(plugboards, pb_func)[source]

ge drivrutin den aktuella uppsättningen av pluggbrädor och en funktion för att välja pluggbräda. Denna metod kallas omedelbart före add_books och sync_booklists.

pb_func är anropbar med följande signatur:

def pb_func(device_name, format, pluggbrädor)

Du ger den nuvarande enheten namn (antingen klassnamnet eller DEVICE_PLUGBOARD_NAME), det format du är intresserad av (en ”riktig” format eller ”device_db”), och de pluggbrädor (du fick dem från set_plugboards, på samma ställe som du fick denna metod).

Returnerar

Ingen eller en pluggbrädsinstans.

set_driveinfo_name(location_code, name)[source]

Ange enhetens namn i driveinfo-filen till ”namn”. Inställningen kvarstår tills filen återskapas eller namnet ändras igen.

Icke-diskenheter bör genomföra denna metod baserad på platskoder som återges av get_device_information() metoden.

prepare_addable_books(paths)[source]

Genom att få en lista med sökvägar, återges en annan lista med sökvägar. Dessa sökvägar hänvisar till tilläggningsbara versioner av böckerna.

Om det finns ett fel vid förberedning av en bok, så i stället för en sökväg, den position i den återgivna listan för att boken ska vara en tre tupel: (original_path, undantaget instans, återsöknings)

startup()[source]

Anropas när calibre starar enheten. Gör godtycklig initiering som krävs. Observera att flera instanser av klassen kan instansieras, och sålunda __init__ kan anropas flera gånger, men bara en instans kommer att ha den här metoden anropad. Denna metod kallas på enhetens processtråd, inte GUI-tråden.

shutdown()[source]

Anropas när calibre stängs, antingen för gott eller är under förberedelser för att starta om. Gör den sanering som krävs. Denna metod kallas på enhetens processtråd, inte GUI-tråden.

get_device_uid()[source]

Måste återge ett unikt ID för ansluten enhet (detta kallas direkt efter ett lyckat anrop till open()). Du måste implementera den här metoden om du sätter ASK_TO_ALLOW_CONNECT = True

ignore_connected_device(uid)[source]

Borde ignorera enheten som identifieras av uid (resultatet av ett anrop till get_device_uid()) i framtiden. Du måste implementera denna metod om du ställer in ASK_TO_ALLOW_CONNECT = True. Observera att denna funktion anropas direkt efter open(), så om open() buffrar vissa tillstånd, bör drivrutinen återställa det tillståndet.

get_user_blacklisted_devices()[source]

Återge karta över enhet uid till kortnamn för alla enheter som användaren har begärt att få ignorerade.

set_user_blacklisted_devices(devices)[source]

Ställ in listan med enheters uid:er som ska ignoreras av denna drivrutin.

specialize_global_preferences(device_prefs)[source]

Implementera denna metod om din enhet vill åsidosätta en viss preferens. Du måste se till att alla anrops platser som vill ha en inställning som kan åsidosättas använder device_prefs [’något’] istället för prefs[’något’]. Din metod ska anropa device_prefs.set_overrides(pref = val, pref = val, …). För närvarande används för: metadata management (prefs[’manage_device_metadata’])

set_library_info(library_name, library_uuid, field_metadata)[source]

Implementera den här metoden om du vill ha information om det aktuella calibre-biblioteket. Denna metod kallas vid start och när calibre-biblioteket ändras medan det är anslutet.

is_dynamically_controllable()[source]

Anropas av enhetshanteraren vid start av insticksmodul. Om den här metoden återger en sträng, då a) den stödjer enhetshanteraren dynamiska kontroll gränssnitt, och b) det namnet ska användas när man talar med insticksmodulen.

Den här metoden kan anropas i GUI-processtråden. En drivrutin som implementerar den här metoden måste vara trådsäkert.

start_plugin()[source]

Denna metod anropas för att starta insticksmodulen. Insticksmodulen ska börja acceptera enhetsanslutningar men det gör det. Om insticksmodulen redan acceptera anslutningar, så görs ingenting.

Den här metoden kan anropas i GUI-processtråden. En drivrutin som implementerar den här metoden måste vara trådsäkert.

stop_plugin()[source]

Denna metod kallas för att stoppa insticksmodulen. Insticksmodulen bör inte längre acceptera anslutningar, och bör städa upp efter sig. Det är troligt att denna metod ska anropa avstängning. Om insticksmodulen inte tar emot anslutningar redan, så görs ingenting.

Den här metoden kan anropas i GUI-processtråden. En drivrutin som implementerar den här metoden måste vara trådsäkert.

get_option(opt_string, default=None)[source]

Återge värdet av optionen indikerad av opt_string. Den här metoden kan anropas när insticksmodulen inte startats. Återge None om alternativet inte finns.

Den här metoden kan anropas i GUI-processtråden. En drivrutin som implementerar den här metoden måste vara trådsäkert.

set_option(opt_string, opt_value)[source]

Ange värdet av alternativ som indikeras av opt_string. Den här metoden kan anropas när insticksmodulen inte startats.

Den här metoden kan anropas i GUI-processtråden. En drivrutin som implementerar den här metoden måste vara trådsäkert.

is_running()[source]

Återge True om insticksmodulen startas, annars falsk

Den här metoden kan anropas i GUI-processtråden. En drivrutin som implementerar den här metoden måste vara trådsäkert.

synchronize_with_db(db, book_id, book_metadata, first_call)[source]

Anropas vid bokmatchning när en bok på enheten matchar en bok i calibres databas. Metoden ansvarar för att synkronisera data från enheten till calibres databas (om det behövs).

Metoden ska återge en tvåvärdig tupel. Det första värdet är en uppsättning av calibre-bok-id:n som ändras om calibres databas ändrades eller None om databasen inte ändrades. Om det första värdet är en tom uppsättning uppdateras metadata för boken på enheten med calibres metadata och ges tillbaka till enheten, men ingen grafisktgränsnittsuppdatering av den boken sker. Detta är användbart när calibre-data är korrekt men måste skickas till enheten.

Det andra värdet är i sig en 2-värde tupel. Det första värdet i tupeln anger om ett bokformat ska skickas till enheten. Syftet är att tillåta verifiering av att boken på enheten är densamma som boken i calibre. Detta värde måste vara ”None” om ingen bok ska skickas, annars återge basfilnamnet på enheten (en sträng som foobar.epub). Se till att inkludera ändelsen i namnet. Enhetsundersystemet kommer att skapa ett send_books-jobb för alla böcker med ”not-None” återgivna värden. Observera: Förutom att senare hämta tillägget ignoreras namnet i fall där enheten använder en mall för att skapa filnamnet, vilket de flesta gör. Det andra värdet i den återgivna tupeln indikerade om formatet är framtidsdaterat. Återge True om det är, annars återge False. calibre visar en dialogruta för användaren som listar alla framtidsdaterade böcker.

Extremt viktigt: den här metoden anropas på GUI-processtråden. Den måste vara trådsäker i förhållande till enhetens huvudtråd.

book_id: calibre id för boken i databasen. book_metadata: Metadataobjektet för boken som kommer från enheten. first_call: True om det är första anropet under en synkronisering, False annars

class calibre.devices.interface.BookList(oncard, prefix, settings)[source]

Bas: list

En lista med böcker. Varje bokpost måste ha fälten

 1. titel

 2. författare

 3. storlek (filstorlek av boken)

 4. datumtid (en UTC-tids tupel)

 5. sökväg (sökväg på enheten till boken)

 6. omslagsminiatyrbild (kan vara None) omslagsminiatyrbild är antingen ett str/bytes-objekt med bilddata eller det borde ha ett attribut image_path som lagrar en absolut (plattformsberoende) sökvägen till bilden

 7. taggar (en lista med strängar, kan vara tom).

supports_collections()[source]

Återge True om enheten stöder kollektioner för denna boklista.

add_book(book, replace_metadata)[source]

Lägg boken i boklistan. Avsikten är att behålla alla enheters interna metadata. Återge True om boklistor måste synkroniseras

remove_book(book)[source]

Ta bort en bok från boklistan. Rätta någon enhets metadata samtidigt

get_collections(collection_attributes)[source]

Återge en ordbok med samlingar som skapats från collection_attributes. Varje post i ordboken är på formen kollektionsnamn:[lista med böcker]

Listan med böcker sorterad efter boktitel, förutom samlingar som skapats från serien, i vilket fall series_index används.

Parametrar

collection_attributes – En lista med attribut av bokpost

USB-masslagringsbaserade enheter

Basklass för sådan enhet är calibre.devices.usbms.driver.USBMS. Denna klass ärver i sin tur en del av dess funktioner från sina baser, dokumenterad nedan. En typisk grund USBMS baserad drivrutin ser ut så här:

from calibre.devices.usbms.driver import USBMS

class PDNOVEL(USBMS):
  name = 'Pandigital Novel device interface'
  gui_name = 'PD Novel'
  description = _('Communicate with the Pandigital Novel')
  author = 'Kovid Goyal'
  supported_platforms = ['windows', 'linux', 'osx']
  FORMATS = ['epub', 'pdf']

  VENDOR_ID  = [0x18d1]
  PRODUCT_ID = [0xb004]
  BCD     = [0x224]

  THUMBNAIL_HEIGHT = 144

  EBOOK_DIR_MAIN = 'eBooks'
  SUPPORTS_SUB_DIRS = False

  def upload_cover(self, path, filename, metadata):
    coverdata = getattr(metadata, 'thumbnail', None)
    if coverdata and coverdata[2]:
      with open('%s.jpg' % os.path.join(path, filename), 'wb') as coverfile:
        coverfile.write(coverdata[2])
class calibre.devices.usbms.device.Device(plugin_path)[source]

Bas: calibre.devices.usbms.deviceconfig.DeviceConfig, calibre.devices.interface.DevicePlugin

Denna klass ger logik som är gemensam för alla drivrutiner för enheter som exporterar själva som USB-masslagringsenheter. Ger implementationer för montering/utmatning av USBMS-enheter på alla plattformar.

WINDOWS_MAIN_MEM = None

Sträng som identifierar enhetens huvudminne i Windows PnP-id-strängarna Detta kan vara Inga, sträng, lista över strängar eller sammanställd regex

WINDOWS_CARD_A_MEM = None

Sträng som identifierar enhetens första kort i Windows PnP-id-strängarna Detta kan vara Inga, sträng, lista över strängar eller sammanställd regex

WINDOWS_CARD_B_MEM = None

Sträng som identifierar enhetens andra kort i Windows PnP-id-strängarna Detta kan vara Inga, sträng, lista över strängar eller sammanställd regex

OSX_MAIN_MEM_VOL_PAT = None

Används av den nya drivrutinens upptäckaren för att klargöra huvudminnet från minneskort. Bör vara ett reguljärt uttryck som matchar huvudminnets monteringspunkt tilldelad av macOS

BACKLOADING_ERROR_MESSAGE = None
MAX_PATH_LEN = 250

Största längd av sökvägar som skapas på enheten

NEWS_IN_FOLDER = True

Lägg nyheter i sin egen mapp

reset(key='-1', log_packets=False, report_progress=None, detected_device=None)[source]
Parametrar
 • key – Nyckel för att låsa upp enhet

 • log_packets – Om True paketströmmen till/från enheten loggas

 • report_progress – Funktion som anropas med en procent (%) förlopp (tal mellan 0 och 100) för olika uppgifter om det kallas med -1 som innebär att uppgiften inte har någon förloppsinformation

 • detected_device – Enhetsinformation från enhetsskannaren

set_progress_reporter(report_progress)[source]

Ändra en funktion för att rapportera förloppinformationen.

Parametrar

report_progress – Funktion som anropas med en procent (%) förlopp (tal mellan 0 och 100) för olika uppgifter om det kallas med -1 som innebär att uppgiften inte har någon förloppsinformation

card_prefix(end_session=True)[source]

Återge en 2-elementlista med prefixet till sökvägar på korten. Om inget kort finns sätts Noneför kortets prefix. Till exempel (’/place’, ’/place2’) (None, ’place2’) (’place’, None) (None, None)

total_space(end_session=True)[source]
Få total utrymme på monteringspunkter:
 1. Huvudminne

 2. Minneskort A

 3. Minneskort B

Returnerar

En 3-elementlista med totalt utrymme i oktetter av (1, 2, 3). Om en viss enhet inte har någon av dessa platser den ska visa 0.

free_space(end_session=True)[source]
Få ledigt utrymme på monteringspunkter:
 1. Huvudminne

 2. Kort A

 3. Kort B

Returnerar

En 3-elementlista med fritt utrymme i oktetter av (1, 2, 3). Om en viss enhet inte har någon av dessa platser den ska återge -1.

windows_sort_drives(drives)[source]

Anriopas för att klargöra huvudminnet och minneskortet för enheter som inte skiljer mellan dem på grundval av WINDOWS_CARD_NAME. För t.ex .: The EB600

can_handle_windows(usbdevice, debug=False)[source]

Valfri metod för att utföra ytterligare kontroller på en enhet för att se om den här drivrutinen kan hantera det. Om det inte är det ska återge False. Denna metod anropas endast efter leverantör, produkt-ID och bcd har matchats, så det kan göra några relativt tidskrävande kontroller. Genomförandet standard återger True. Denna metod kallas bara i Windows. Se även can_handle().

Observera att för enheter baserade på USBMS denna metod delegerar som standard till can_handle(). Så du behöver bara åsidosätta can_handle() i din underklass av USBMS.

Parametrar

usbdevice – En USB-enhet som återges av calibre.devices.winusb.scan_usb_devices()

open(connected_device, library_uuid)[source]

Utför specifik initiering på alla enheter. Anropas efter att enheten har upptäckts men innan några andra funktioner kommunicerar med enheten. Till exempel: För enheter som presenterar sig som USB-masslagringsenheter, skulle denna metod vara ansvarig för montering av enheten eller om enheten har en automatisk montering, för att ta reda på var det har monterats. Metoden calibre.devices.usbms.device.Device.open() har en implementering av denna funktion som bör tjäna som ett gott exempel för USB-masslagringsenheter.

Denna metod kan indikera ett OpenFeedback-undantag för att visa ett meddelande till användaren.

Parametrar
 • connected_device – Enheten som vi försöker öppna. Det är en typ av (leverantörs-ID, produkt-id, bcd, tillverkarens namn, produktnamn, enhetens serienummer). Vissa enheter har emellertid inget serienummer och i Windows finns bara de tre första fälten, resten är None.

 • library_uuidUUID:t för det aktuella calibre-biblioteket. Kan vara None om det inte finns något bibliotek (till exempel när det används från kommandoraden).

eject()[source]

Avmontera/mata ut enheten från OS. Detta innebär inte kontroll om det finns väntande jobb som behöver kommuniceras med enheten.

OBSERVERA: Att denna metod kan inte kallas på samma tråd som resten av enhetsmetoderna.

post_yank_cleanup()[source]

Anropas om användaren rycker enheten utan att mata ut det först.

sanitize_callback(path)[source]

Tillbakaanrop för att låta enskilda drivrutiner åsidosätta sökvägens sanering som används av create_upload_path().

filename_callback(default, mi)[source]

Tillbakaanrop för att låta enskilda drivrutiner ändra standard filnamnet fastställt av create_upload_path().

sanitize_path_components(components)[source]

Utför någon enhetsspecifik sanering på sökvägskomponenter för filer som överförs till enheten

get_annotations(path_map)[source]

Lösa upp path_map till annotation_map filer som finns på enheten

add_annotation_to_library(db, db_id, annotation)[source]

Lägg till en notering i calibre-biblioteket

class calibre.devices.usbms.cli.CLI[source]
class calibre.devices.usbms.driver.USBMS(plugin_path)[source]

Bas: calibre.devices.usbms.cli.CLI, calibre.devices.usbms.device.Device

Basklass för alla USBMS-enheter. Implementerar logiken för att skicka/få/uppdatera metadata/buffra metadata/o.s.v.

booklist_class

alias of calibre.devices.usbms.books.BookList

book_class

alias of calibre.devices.usbms.books.Book

get_device_information(end_session=True)[source]

Fråga enheten efter enhetsinformation . Se L{DeviceInfoQuery}.

Returnerar

(enhetsnamn, enhetsversion, mjukvaruversion på enheten, MIME-typ) Tupeln kan valfritt ha ett femte element, som är en enhetsinformationsordbok. Se usbms.driver för ett exempel.

set_driveinfo_name(location_code, name)[source]

Ange enhetens namn i driveinfo-filen till ”namn”. Inställningen kvarstår tills filen återskapas eller namnet ändras igen.

Icke-diskenheter bör genomföra denna metod baserad på platskoder som återges av get_device_information() metoden.

books(oncard=None, end_session=True)[source]

Återge en lista med e-böcker på enheten.

Parametrar

oncard – Om ”carda” eller ”cardb” återger en lista med e-böcker på det specifika minneskortet, annars återges en lista med e-böcker i huvudminnet av enheten. Om ett kort är specificerad och inga böcker finns på kortet återges en tomma listan.

Returnerar

En BookList.

upload_books(files, names, on_card=None, end_session=True, metadata=None)[source]

Överför en lista med böcker till enheten. Om en fil redan finns på enheten, ska den ersättas. Denna metod bör signalera ett FreeSpaceError om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på enheten. Texten till FreeSpaceError måste innehålla ordet ”kort” om on_card inte None annars måste innehålla ordet ”minne”.

Parametrar
 • files – En lista med sökvägar

 • names – En lista med filnamn som böckerna skulle ha när väl överförda till enheten. len(names) == len(files)

 • metadata – Om inte None, det är en lista med Metadata objekt. Tanken är att använda metadata för att avgöra var på enheten att lägga boken. len(metadata) == len(files). Bortsett från det vanliga omslaget (sökväg för omslaget), kan det också finnas ett omslagsminiatyrbildattribut, som ska användas istället. Omslagsminiatyrbildattributet är på formen (bredd, höjd, cover_data som jpeg).

Returnerar

En lista med 3-elements tupler. Listan är tänkt att skickas till add_books_to_metadata().

upload_cover(path, filename, metadata, filepath)[source]

Överför bokomslag till enheten. Standard implementationen gör ingenting.

Parametrar
 • path – Den fullständiga sökvägen till mappen där den tillhörande boken är placerad.

 • filename – Namnet på bokfilen utan ändelse.

 • metadata – metadata som hör till boken. Använd metadata.thumbnail för omslag

 • filepath – Fullständig sökväg till e-bokfilen

add_books_to_metadata(locations, metadata, booklists)[source]

Lägg till platser i boklistorna. Denna funktion får inte kommunicera med enheten.

Parametrar
 • locations – Resultat av ett anrop till L{upload_books}

 • metadata – Lista med Metadata objekt, samma som för upload_books().

 • booklists – En tupel innehåller resultatet av anrop till (books(oncard=None)(), books(oncard='carda')(), :meth`books(oncard=’cardb’)`).

delete_books(paths, end_session=True)[source]

Ta bort böcker i sökvägar på enhet.

remove_books_from_metadata(paths, booklists)[source]

Ta böcker från metadatalistan. Denna funktion får inte kommunicera med enheten.

Parametrar
 • paths – sökvägar till böcker på enheten.

 • booklists – En tupel innehåller resultatet av anrop till (books(oncard=None)(), books(oncard='carda')(), :meth`books(oncard=’cardb’)`).

sync_booklists(booklists, end_session=True)[source]

Uppdatera metadata på enheten.

Parametrar

booklists – En tupel innehåller resultatet av anrop till (books(oncard=None)(), books(oncard='carda')(), :meth`books(oncard=’cardb’)`).

classmethod normalize_path(path)[source]

Återge sökväg med plattformsursprungliga sökvägsavskiljare

Användargränssnittsåtgärder

Om du lägger till din egen insticksmodul i en ZIP-fil, bör du underklassa både InterfaceActionBase och InterfaceAction. load_actual_plugin()-metoden för din InterfaceActionBase-underklass måste återge ett exemplifierat objekt för din InterfaceBase underklass.

class calibre.gui2.actions.InterfaceAction(parent, site_customization)[source]

Baser: PyQt5.QtCore.QObject

En insticksmodul som representerar en ”åtgärd” som kan tas i grafiska användargränssnittet. Alla post i verktygsfältet och snabbmenyer implementerar av dessa insticksmodul.

Observera att den här klassen är basklassen för dessa insticksmodul, dock att integrera insticksmodulen med calibres insticksmodul system, måste du göra en omslagsklass som refererar till den faktiska insticksmoduln. Se calibre.customize.builtins modul för exempel.

Om två InterfaceAction objekt har samma namn, tar den med högre prioritet företräde.

Underklasser bör implementera genesis(), library_changed(), location_selected(), shutting_down(), initialization_complete() och tag_browser_context_action() metoder.

När initierats, har denna insticksmodul tillgång till calibres huvudanvändargränssnitt via gui medlem. Du kan komma åt andra insticksmodul med namn, till exempel:

self.gui.iactions['Save To Disk']

För att få åktomst till själva insticksmodulen, använd attributet interface_action_base_plugin, detta attribut blir först tillgänglig efter att insticksmodulen har initierats. Användbart om du vill använda metoder från insticksmodulsklassen som do_user_config().

QAction anges av action_spec skapas automatiskt och blir tillgänglig via self.qaction.

name = 'Implement me'

Insticksmodulnamnet. Om två insticksmodul med samma namn är närvarande, tar en med högre prioritet företräde.

priority = 1

Insticksmodul prioritet. Om två insticksmodul med samma namn är närvarande, tar den med högre prioritet företräde.

popup_type = 1

Menypopuptypen för när denna insticksmodul läggs till i ett verktygsfält

auto_repeat = False

Huruvida denna åtgärd bör automatiskt upprepas när dess kortkommando hålls nere.

action_spec = ('text', 'icon', None, None)

Av formen: (text, icon_path, verktygstips, kortkommando) ikonen, verktygstips och kortkommandot kan vara None genväg måste vara en sträng, None eller tupel av genvägar. Om None är ett kortkommando som motsvarar åtgärden inte är registrerad. Om du skickar en tom tabellrad, då registreras genvägen utan bindande standardnyckel.

action_add_menu = False

Om True, skapas en meny automatiskt och läggs till i self.qaction

action_menu_clone_qaction = False

Om True, läggs en klon av self.qaction till menyn för self.qaction Om du vill att texten i den här åtgärden ska vara annorlunda än self.qaction, ställ in den här variabeln till den nya texten

dont_add_to = frozenset({})

Uppsättning av platser som denna åtgärd får inte tilläggas. Se all_locations för en lista med möjliga platser

dont_remove_from = frozenset({})

Uppsättning av platser som denna åtgärd inte får ta bort. Se all_locations för en lista med möjliga platser

action_type = 'global'

Typ av åtgärd ”nuvarande” innebär, agerar på den aktuella vyn ”global”: en åtgärd som inte verkar på den aktuella vyn, utan snarare på calibre som helhet

accepts_drops = False

Om True, kommer detta InterfaceAction att ha möjlighet att interagera med dra och släpp händelser. Se de metoder, accept_enter_event(), :meth`:accept_drag_move_event`, drop_event() för mer information.

accept_enter_event(event, mime_data)[source]

Metoden ska återge True om och endast detta gränssnitt åtgärd kan hantera dra händelsen. Anropa inte acceptera/ignorera vid händelsen, som kommer att tas om hand av den calibre UI.

accept_drag_move_event(event, mime_data)[source]

Metoden ska återge True om och endast detta gränssnitt åtgärd kan hantera dra händelsen. Anropa inte acceptera/ignorera vid händelsen, som kommer att tas om hand av den calibre UI.

drop_event(event, mime_data)[source]

Denna metod bör utföra några användbara åtgärder och återge True om endast om denna gränssnittsåtgärd kan hantera händelsen ”drop”. Anropa inte acceptera/ignorera vid händelsen, som kommer att tas om hand av calibre-användargränssnittet. Du bör inte utföra blockerade/långa operationer i denna funktion. Sänd istället en signal eller använd QTimer.singleShot och återvänd snabbt. Se de inbyggda åtgärderna för exempel.

create_menu_action(menu, unique_name, text, icon=None, shortcut=None, description=None, triggered=None, shortcut_name=None, persist_shortcut=False)[source]

Bekväm metod för att enkelt lägga handlingar till en QMenu. Återger den skapade QAction. Denna åtgärd har ett extra attribut calibre_shortcut_unique_name som om den inte None avser det unika namn under vilket denna åtgärd är registrerad med tangentbordsansvarig.

Parametrar
 • menu – Den QMenu som den nyligen skapade åtgärden läggs till i

 • unique_name – Ett unikt namn för den här åtgärden, det måste vara globalt unikt, så gör det så beskrivande som möjligt. Om du är osäker, lägg till ett uuid i den.

 • text – Texten för denna åtgärd.

 • icon – Antingen en QIcon eller ett filnamn. Filnamnet skickas till inbyggda I(), så du behöver inte ange den fullständiga sökvägen till bildmappen.

 • shortcut – En sträng, en lista med strängar, None eller False. Om False har inget kortkommando registrerats för denna åtgärd. Om None har ett kortkommando med ingen standardtangentbindning registrerats. Sträng och lista med strängar registrerar en genväg med standardtangentbindning som anges.

 • description – En beskrivning för denna åtgärd. Används för att ställa in verktygstips.

 • triggered – En anropbar som är ansluten till den utlösta signalen i den skapade åtgärden.

 • shortcut_name – Texten visas för användaren när du anpassar kortkommandon för denna åtgärd. Som standard är det inställt till värdet på text.

 • persist_shortcut – Kortkommandon för åtgärder som inte alltid visas eller är biblioteksberoende kan försvinna när andra kortkommandon redigeras om inte `persist_shortcut` är inställt som True.

load_resources(names)[source]

Om denna insticksmodul kommer i en ZIP-fil (användartillagd insticksmodul), kommer denna metod tillåta dig läsa in resurser från ZIP-fil.

Till exempel att läsa in en bild:

pixmap = QPixmap()
pixmap.loadFromData(tuple(self.load_resources(['images/icon.png']).values())[0])
icon = QIcon(pixmap)
Parametrar

names – Förteckning över sökvägar till resurser i ZIP-filen som använder / som avskiljare

Returnerar

En ordbok med formen {name : file_contents}. Namn som inte finns i ZIP-filen kommer inte att vara närvarande i ordboken.

genesis()[source]

Ställ in denna insticksmodul. Endast anropas en gång under initieringen. self.gui är tillgänglig. Den funktion som specificerats action_spec finns som self.qaction.

location_selected(loc)[source]

Anropas när boklistan som visas i calibre ändras. För närvarande är värden för loc: library, main, card och cardb.

Denna metod bör aktivera/inaktivera denna åtgärd och dess underåtgärder som är lämpliga för platsen.

library_changed(db)[source]

Anropas var gång det aktuella biblioteket är ändrat.

Parametrar

db – LibraryDatabase motsvarar det aktuella biblioteket.

gui_layout_complete()[source]

Anropas en gång per åtgärd när layouten för huvudgränssnittet är klar. Om din åtgärd behöver göra ändringar i layouten bör de göras här snarare än i initialization_complete().

initialization_complete()[source]

Anropas en gång per åtgärd när installationen av huvud-GUI är färdigt.

tag_browser_context_action(index)[source]

Anropas när snabbmenyn visas i taggbläddraren. index är QModelIndex som pekar på taggbläddrarposterna som högerklickades. Testa giltigheten med index.valid() och få den underliggande TagTreeItem-posten med index.data(Qt.ItemDataRole.UserRole). Eventuella åtgärdsobjekt som ges av denna metod läggs till i snabbmenyn.

shutting_down()[source]

Anropas en gång per insticksmodul när huvud-GUI är i färd med att stängas av. Släpp alla använda resurser, men försök att inte blockera avstängning under långa tidsperioder.

class calibre.customize.InterfaceActionBase(*args, **kwargs)[source]

Bas: calibre.customize.Plugin

load_actual_plugin(gui)[source]

Denna metod måste återge själva gränssnittsåtgärden av insticksmodul objektet.

Inställningar insticksmodul

class calibre.customize.PreferencesPlugin(plugin_path)[source]

Bas: calibre.customize.Plugin

En insticksmodul som representerar en gränssnittskomponent som visas i dialogrutan Inställningar.

Denna insticksmodul har bara en viktig metod create_widget(). De olika fälten i insticksmodulen bestämmer hur den kategoriseras i användargränssnittet.

config_widget = None

Importera sökväg till modul som innehåller en klass namngiven ConfigWidget vilken implementerar ConfigWidgetInterface. Används av create_widget().

category_order = 100

Var i listan av kategorier category av denna insticksmodul bör vara.

name_order = 100

Var i listan av namn i en kategori gui_name som denna insticksmodul bör vara

category = None

Kategorin för denna insticksmodul bör vara i

gui_category = None

Kategorinamnet som visas till användaren för denna insticksmodul

gui_name = None

Namnet som visar till användaren för denna insticksmodul

icon = None

Ikonen för denna insticksmodul bör vara en absolut sökväg

description = None

Beskrivning som används för verktygstips och liknande

create_widget(parent=None)[source]

Skapa och återger den faktiska Qt-gränssnittskomponenten som används för ställa in denna grupps inställningar. Gränssnittskomponenten måste implementera calibre.gui2.preferences.ConfigWidgetInterface.

Standard implementationen använder config_widget för att instansiera gränssnittskomponenten.

class calibre.gui2.preferences.ConfigWidgetInterface[source]

Denna klass definierar gränssnittet som alla gränssnittskomponenter som visas i dialogrutan Inställningar måste implementeras. Se ConfigWidgetBase för en basklass som implementerar detta gränssnitt och definierar olika bekvämlighetsmetoder också.

changed_signal = None

Denna signal ska avges när användaren ändrar ett värde i den här gränssnittskomponenten

supports_restoring_to_defaults = True

Ändra till True om och endast om metoden restore_to_defaults() är implementerad.

restore_defaults_desc = 'Återställ inställningar till standardvärden. Du måste klicka Tillämpa för att verkligen spara standardinställningarna.'

Verktygstipset för knappen ”Återställ till standardvärden”

restart_critical = False

Om True tillåter inte Inställningsdialogrutan inte användaren att ställa in några fler inställningar. Endast har verkan om commit() återger True.

genesis(gui)[source]

Anropas en gång innan gränssnittskomponent visas, borde utföra alla nödvändig inställningar.

Parametrar

gui – calibres huvudanvändargränssnitt

initialize()[source]

Bör ställa in alla konfigurationsvärden till sina ursprungliga värden (värdena lagras i konfigurationsfilerna). Ett ”återgå”-uttalande är valfritt. Återge False om dialogrutan inte ska visas.

restore_defaults()[source]

Bör sätta alla konfigureringsvärden till deras standardvärden.

commit()[source]

Spara alla ändrade inställningar. Återger True om förändringarna kräver omstart, annars False. Signalera ett AbortCommit undantag för att indikera att ett fel har inträffat. Du är ansvarig för att ge användaren återkoppling på vad felet är och hur man rättar till det.

refresh_gui(gui)[source]

Anropas en gång efter denna gränssnittskomponent läggs in. Ansvarig för att orsakat gui att läsa om ändrade inställningar. Observera att som standard åter initierar grafiska gränssnittet olika element i alla fall, så de flesta gränssnittskomponenter inte behöver använda den här metoden.

class calibre.gui2.preferences.ConfigWidgetBase(parent=None)[source]

Basklass som innehåller kod för att enkelt lägga till standard konfigureringsgränssnittskomponenter som kryssrutor, kombinationsrutor, textfält och så vidare. se metoden register().

Denna klass hanterar automatiskt förändringsnoteringar, återställning till standard, översättning mellan gui-objekt och konfigurationsobjekt o.s.v. för registrerade inställningar.

Om din konfigureringsgränssnittskomponent ärver från denna klass men inkluderar inställning som inte är registrerad, bör du åsidosätta ConfigWidgetInterface-metoder och anropa basklassmetoder inuti åsidosättningarna.

register(name, config_obj, gui_name=None, choices=None, restart_required=False, empty_string_is_None=True, setting=<class 'calibre.gui2.preferences.Setting'>)[source]

Registrera en inställning.

Parametrar
 • name – Namnet på inställningen

 • config – Konfigureringsobjektet som läser/skriver instälningen

 • gui_name – Namnet på det grafiska objekt som presenterar ett gränssnitt för att ändra inställningen. Som standard antas vara 'opt_' + name.

 • choices – Om inställningen är en flervals (ComboBox) baserad inställning, listan med alternativ. Listan är en lista på två-elements tupler av formen: [(gui name, value), ...]

 • setting – Klassen ansvarar för att hantera den här inställningen. Standard klassen hanterar nästan alla fall, så den här param används sällan.

initialize()[source]

Bör ställa in alla konfigurationsvärden till sina ursprungliga värden (värdena lagras i konfigurationsfilerna). Ett ”återgå”-uttalande är valfritt. Återge False om dialogrutan inte ska visas.

commit(*args)[source]

Spara alla ändrade inställningar. Återger True om förändringarna kräver omstart, annars False. Signalera ett AbortCommit undantag för att indikera att ett fel har inträffat. Du är ansvarig för att ge användaren återkoppling på vad felet är och hur man rättar till det.

restore_defaults(*args)[source]

Bör sätta alla konfigureringsvärden till deras standardvärden.