API documentatie voor de gegevensbank interface

Deze API is thread safe (meervoudige reader, single writer vergrendelingsschema). U kunt een API intreden door

from calibre.library import db
db = db('Path to calibre library folder').new_api

Als u zich bevindt in een plugin dat deel uitmaakt van de hoofd caliber gebruikersinterface kunt u ook toegang krijgen tot dit zoals onderstaand;;

db = self.gui.current_db.new_api
class calibre.db.cache.Cache(backend, library_database_instance=None)[broncode]

Een geheugencache van het bestand metadata .db van een calibre bibliotheek. Deze class dient ook als een thread-safe API om toegang te krijgen tot de database. Het geheugencache wordt onderhouden in normale vorm voor maximale prestatie.

SQLITE wordt gebruikt om te lezen en schrijven van metadata .db op een robuuste manier. De logica van alle tabellen lezen/sorteren/zoeken/cachen wordt herimplementeerd. Dit was noodzakelijk voor maximale prestatie en flexibiliteit.

class EventType(value, names=<not given>, *values, module=None, qualname=None, type=None, start=1, boundary=None)
book_created = 4

When a new book record is created in the database, with the book id as the only argument

book_edited = 8

When a book format is edited, with arguments: (book_id, fmt)

books_removed = 5

When books are removed from the database with the list of book ids as the only argument

format_added = 2

When a format is added to a book, with arguments: (book_id, format)

formats_removed = 3

When formats are removed from a book, with arguments: (mapping of book id to set of formats removed from the book)

indexing_progress_changed = 9

When the indexing progress changes

items_removed = 7

When items such as tags or authors are removed from some books. Arguments: (field_name, affected book ids, ids of removed items)

items_renamed = 6

When items such as tags or authors are renamed in some or all books. Arguments: (field_name, affected book ids, map of old item id to new item id)

metadata_changed = 1

When some metadata is changed for some books, with arguments: (name of changed field, set of affected book ids)

add_books(books, add_duplicates=True, apply_import_tags=True, preserve_uuid=False, run_hooks=True, dbapi=None)[broncode]

Voeg de gespecificeerde boeken toe aan de bibliotheek. Boeken moeten een iterabel zijn van 2-tupels, elk 2-tupel van de vorm: code: (mi, format_map) waarbij mi een Metadata -object is en format_map een woordenboek is van de vorm: code: {fmt: path_or_stream} `, bijvoorbeeld: :code: {‘EPUB’: ‘/pad/naar/bestand.epub’} `.

Retourneert een paar lijsten: id's, duplicaten. ids bevat de boek-id’s voor alle nieuw gemaakte boeken in de gegevensbank. duplicaten bevat de: code: (mi, format_map) voor alle boeken die al bestaan in de gegevensbank volgens de eenvoudige duplicaat detectie heuristiek gebruikt door has_book().

add_custom_book_data(name, val_map, delete_first=False)[broncode]

Toevoegen van gegevens voor naam waar val_map is een map van book-ids naar waardes. Indien delete_first is True of WAAR, dan wordt alle eerder opgeslagen gegevens voor naam verwijderd.

add_extra_files(book_id, map_of_relpath_to_stream_or_path, replace=True, auto_rename=False)[broncode]

Add extra data files

add_format(book_id, fmt, stream_or_path, replace=True, run_hooks=True, dbapi=None)[broncode]

Voeg een formaat toe aan het gespecificeerde boek. Koppel True terug als het formaat succesvol is toegevoegd.

Parameters:
 • replace – Als “True” een bestaand formaat vervangt, anders als het formaat al bestaat, “False” terugkoppelen.

 • run_hooks – Indien TRUE lopen de bestandstype-plugins in het formaat vóór en ná het toevoegen.

 • dbapi – Enkel intern gebruik

add_listener(event_callback_function, check_already_added=False)[broncode]

Registreer een callback functie die aangeroepen wordt nadat bepaalde acties op de database uitgevoerd werden. De functie moet drie argumenten hebben: (EventType, library_id, event_type_specific_data)

add_notes_resource(path_or_stream_or_data, name: str, mtime: float = None) int[broncode]

Add the specified resource so it can be referenced by notes and return its content hash

all_book_ids(type=<class 'frozenset'>)[broncode]

Bevroren voor alle beken de boek id’s.

all_field_for(field, book_ids, default_value=None)[broncode]

Zelfde als field_for, behalve dat het werkt voor meerdere boeken tegelijkertijd

all_field_ids(name)[broncode]

Bevroren set met ID’s voor alle waarden in het veld naam.

all_field_names(field)[broncode]

Bevroren set van alle veld namen (alleen gebruikt worden voor VEEL-EEN en VEEL-VEEL velden)

author_data(author_ids=None)[broncode]

Geeft auteurgegevens terug als woordenboek met toetsen: naam, sortering, link

Indien geen auteurs met de gespecificeerds id’s worden gevonden, geeft dit een leeg woordenboek terug. Indien author_ids is None worden gegevens van alle auteurs getoond.

author_sort_from_authors(authors, key_func=<function make_change_case_func.<locals>.change_case>)[broncode]

Geef een lijst met auteurs, terugkeren naar auteur_sorteren string voor de auteurs, voorkeur dat de auteur sortering geassocieerd is met de auteur over het berekende string.

books_for_field(name, item_id)[broncode]

Geeft alle die boeken terug die in verband staan met het item geïdentificeerd door item_id, waar het item behoord tot het veld naam.

Geeft als waarde terug een set boeken id’s of een leeg set indien het item of het veld niet bestaat.

books_in_virtual_library(vl, search_restriction=None, virtual_fields=None)[broncode]

Keer terug het set van boeken in het gespecificeerd virtueel bibliotheek

compress_covers(book_ids, jpeg_quality=100, progress_callback=None)[broncode]

Comprimeer de omslagafbeeldingen voor de gespecificeerde boeken. Een compressiekwaliteit van 100 voert een verliesvrije compressie uit, anders met verlies.

De vooruitgang callback wordt aangeroepen met het book_id en de oude en nieuwe groottes voor elk boek dat verwerkt werd. Als er een fout is, zal de nieuwe grootte een string met de foutdetails zijn.

copy_cover_to(book_id, dest, use_hardlink=False, report_file_size=None)[broncode]

Kopieer de opslag naar het bestandsobject doel. Geeft Onwaar indien geen omslag bestaat, of doel gelijk is aan de huidige omslag. Doel kan ook een pad zijn, waarbij de omslag ernaartoe wordt gekopieerd indien het pad anders is dan het huidige pad (rekening houdend met hoofdlettergevoeligheid).

copy_format_to(book_id, fmt, dest, use_hardlink=False, report_file_size=None)[broncode]

Kopieer het formaat fmt naar het bestand als object dest. Als het gespecificeerd formaat niet bestaat, verhoogd :class:’NoSuchFormat’ fout. dest kan ook een pad zijn (naar een bestand), in dat geval is het formaat ernaar gekopieerd, als het pad verschillend is van de huidige pad (hoofdlettergevoeligheid in het account meegenomen).

cover(book_id, as_file=False, as_image=False, as_path=False, as_pixmap=False)[broncode]

Geeft omslagfoto terug of None. Standaard geeft de omslag terug als een reeks bytes.

WAARSCHUWING: Het gebruik van as_path maakt een kopie van de omslag in een temp-bestand en geeft het pad terug naar het temp-bestand. U moet het temp-bestand verwijderen wanneer u er klaar mee bent.

Parameters:
 • as_file – Indien TRUE de afbeelding teruggeeft als een open file object (een SpooledTemporaryFile)

 • as_image – Indien waar, geef de afbeelding terug als een QImage object

 • as_pixmap – If True return the image as a QPixmap object

 • as_path – Indien TRUE de afbeelding teruggeeft als een pad die verwijst naar een temporair bestand

data_for_find_identical_books()[broncode]

Geeft data terug die gebruikt kunnen worden om find_identical_books() toe te passen in een worker process zonder toegang tot de database. Bekijk db.utils voor een toepassing.

data_for_has_book()[broncode]

Geeft data terug die gebruikt kunnen worden om has_book(). Dit kan gebruikt worden voor een toepassing van has_book() in een worker process zonder toegang tot de database.

delete_custom_book_data(name, book_ids=())[broncode]

Verwijder data voor naam. Verwijdert standaard alle data, als u enkel data voor sommige boek ID’s wilt verwijderen, geef een lijst met boek ID’s in.

delete_trash_entry(book_id, category)[broncode]

Delete an entry from the trash. Here category is ‘b’ for books and ‘f’ for formats.

embed_metadata(book_ids, only_fmts=None, report_error=None, report_progress=None)[broncode]

Update metadata in alle formaten van het gespecificeerde book_ids tot huidige metadata in de database.

expire_old_trash()[broncode]

Expire entries from the trash that are too old

export_note(field, item_id) str[broncode]

Export the note as a single HTML document with embedded images as data: URLs

fast_field_for(field_obj, book_id, default_value=None)[broncode]

Hetzelfde als field_for, behalve dat het de extra opzoek vermijdt voor het veld object

field_for(name, book_id, default_value=None)[broncode]

Geeft waarde van het veld name voor boek geïdentificeerd door book_id terug. Als zo geen boek bestaat of geen gedefinieerde waarde heeft voor het veld name of zulk veld bestaat niet, wordt default_value teruggegeven.

default_value wordt niet gebruikt voor title, title_sort, authors, author_sort and series_index omdat deze altijd waardes hebben in de db. default_value wordt gebruikt voor alle aangepaste kolommen.

The returned value for is_multiple fields are always tuples, even when no values are found (in other words, default_value is ignored). The exception is identifiers for which the returned value is always a dictionary. The returned tuples are always in link order, that is, the order in which they were created.

field_ids_for(name, book_id)[broncode]

Geef de id’s terug (als een tupel) voor de waardes dat het veld name heeft voor het boek geïdentificeerd door book_id. Als er geen waardes zijn, of zo geen boek, of zo geen veld, wordt een lege tupel teruggegeven.

field_supports_notes(field=None) bool[broncode]

Return True iff the specified field supports notes. If field is None return frozenset of all fields that support notes.

find_identical_books(mi, search_restriction='', book_ids=None)[broncode]

Vindt boeken die een auteur superset hebben in mi en dezelfde titel (titel komt fuzzy overeen). Bekijk ook data_for_find_identical_books().

format(book_id, fmt, as_file=False, as_path=False, preserve_filename=False)[broncode]

Geef het boekformaat terug als een byte string of Geen als het formaat niet bestaat of we geen toestemming hebben om naar het e-boek bestand te schrijven.

Parameters:
 • as_file – Indien Waar wordt het e-boek formaat teruggegeven als bestandsobject. Merk op dat het bestandsobject een SpooledTemporaryFile is dus als u het formaat naar een ander bestand wil kopiëren, gebruik in plaats daarvan copy_format_to() voor prestatie.

 • as_path – Kopieert het formaat bestand naar een tijdelijk bestand en geeft het pad naar het tijdelijk bestand terug

 • preserve_filename – If True and returning a path the filename is the same as that used in the library. Note that using this means that repeated calls yield the same temp file (which is re-created each time)

format_abspath(book_id, fmt)[broncode]

Geeft absolute pad terug aan het e-boek bestand in formaat format. Dit mag u maar zelden gebruiken want het breekt de threadveilige belofte van deze API. Gebruik beter copy_format_to().

Currently used only in calibredb list, the viewer, edit book, compare_format to original format, open with, bulk metadata edit and the catalogs (via get_data_as_dict()).

Apart from the viewer, open with and edit book, I don’t believe any of the others do any file write I/O with the results of this call.

format_hash(book_id, fmt)[broncode]

Return the hash of the specified format for the specified book. The kind of hash is backend dependent, but is usually SHA-256.

format_metadata(book_id, fmt, allow_cache=True, update_db=False)[broncode]

Return the path, size and mtime for the specified format for the specified book. You should not use path unless you absolutely have to, since accessing it directly breaks the threadsafe guarantees of this API. Instead use the copy_format_to() method.

Parameters:
 • allow_cache – If True cached values are used, otherwise a slow filesystem access is done. The cache values could be out of date if access was performed to the filesystem outside of this API.

 • update_db – If True The max_size field of the database is updated for this book.

formats(book_id, verify_formats=True)[broncode]

Return tuple of all formats for the specified book. If verify_formats is True, verifies that the files exist on disk.

get_all_items_that_have_notes(field_name=None) set[int] | dict[str, set[int]][broncode]

Return all item_ids for items that have notes in the specified field or all fields if field_name is None

Returns all links for all fields referenced by book identified by book_id. If book_id doesn’t exist then the method returns {}.

Example: Assume author A has link X, author B has link Y, tag S has link F, and tag T has link G. If book 1 has author A and tag T, this method returns {‘authors’:{‘A’:’X’}, ‘tags’:{‘T’, ‘G’}}. If book 2’s author is neither A nor B and has no tags, this method returns {}.

Parameters:

book_id – the book id in question.

Returns:

{field: {field_value, link_value}, … for all fields with a field_value having a non-empty link value for that book

get_categories(sort='name', book_ids=None, already_fixed=None, first_letter_sort=False)[broncode]

Intern gebruikt om de labelbrowser te implementeren

get_custom_book_data(name, book_ids=(), default=None)[broncode]

Get data for name. By default returns data for all book_ids, pass in a list of book ids if you only want some data. Returns a map of book_id to values. If a particular value could not be decoded, uses default for it.

get_id_map(field)[broncode]

Return a mapping of id numbers to values for the specified field. The field must be a many-one or many-many field, otherwise a ValueError is raised.

get_ids_for_custom_book_data(name)[broncode]

Return the set of book ids for which name has data.

get_item_id(field, item_name)[broncode]

Return the item id for item_name (case-insensitive) or None if not found

get_item_ids(field, item_names)[broncode]

Geef de item id terug voor item_name (hoofdlettergevoelig)

get_item_name(field, item_id)[broncode]

Return the item name for the item specified by item_id in the specified field. See also get_id_map().

get_item_name_map(field, normalize_func=None)[broncode]

Return mapping of item values to ids

Return a dictionary of links for the supplied field.

Parameters:

for_field – the lookup name of the field for which the link map is desired

Returns:

{field_value:link_value, …} for non-empty links

get_metadata(book_id, get_cover=False, get_user_categories=True, cover_as_data=False)[broncode]

Return metadata for the book identified by book_id as a calibre.ebooks.metadata.book.base.Metadata object. Note that the list of formats is not verified. If get_cover is True, the cover is returned, either a path to temp file as mi.cover or if cover_as_data is True then as mi.cover_data.

get_next_series_num_for(series, field='series', current_indices=False)[broncode]

Return the next series index for the specified series, taking into account the various preferences that control next series number generation.

Parameters:
 • field – The series-like field (defaults to the builtin series column)

 • current_indices – If True, returns a mapping of book_id to current series_index value instead.

get_notes_resource(resource_hash) dict | None[broncode]

Return a dict containing the resource data and name or None if no resource with the specified hash is found

get_proxy_metadata(book_id)[broncode]

Like get_metadata() except that it returns a ProxyMetadata object that only reads values from the database on demand. This is much faster than get_metadata when only a small number of fields need to be accessed from the returned metadata object.

get_usage_count_by_id(field)[broncode]

Return a mapping of id to usage count for all values of the specified field, which must be a many-one or many-many field.

has_book(mi)[broncode]

Geeft Waar desda de gegevensbank een item bevat met dezelfde titel als meegegeven in het metadata object. De vergelijking is niet hoofdlettergevoelig. Zie ook data_for_has_book().

has_format(book_id, fmt)[broncode]

Geeft Waar desda het formaat bestaat op disk

has_id(book_id)[broncode]

Geeft Waar desda het boek_id bestaat in de db

import_note(field, item_id, path_to_html_file, path_is_data=False)[broncode]

Import a previously exported note or an arbitrary HTML file as the note for the specified item

init()[broncode]

Initialize this cache with data from the backend.

items_with_notes_in_book(book_id: int) dict[str, dict[int, str]][broncode]

Return a dict of field to items that have associated notes for that field for the specified book

Return the link, if any, for the specified item or None if no link is found

list_extra_files(book_id, use_cache=False, pattern='') Tuple[ExtraFile, ...][broncode]

Get information about extra files in the book’s directory.

Parameters:
 • book_id – the database book id for the book

 • pattern – the pattern of filenames to search for. Empty pattern matches all extra files. Patterns must use / as separator. Use the DATA_FILE_PATTERN constant to match files inside the data directory.

Returns:

A tuple of all extra files matching the specified pattern. Each element of the tuple is ExtraFile(relpath, file_path, stat_result). Where relpath is the relative path of the file to the book directory using / as a separator. stat_result is the result of calling os.stat() on the file.

merge_extra_files(dest_id, src_ids, replace=False)[broncode]

Merge the extra files from src_ids into dest_id. Conflicting files are auto-renamed unless replace=True in which case they are replaced.

move_book_from_trash(book_id)[broncode]

Undelete a book from the trash directory

move_format_from_trash(book_id, fmt)[broncode]

Undelete a format from the trash directory

multisort(fields, ids_to_sort=None, virtual_fields=None)[broncode]

Return a list of sorted book ids. If ids_to_sort is None, all book ids are returned.

fields must be a list of 2-tuples of the form (field_name, ascending=True or False). The most significant field is the first 2-tuple.

notes_data_for(field, item_id) str[broncode]

Return all notes data as a dict or None if note does not exist

notes_for(field, item_id) str[broncode]

Return the notes document or an empty string if not found

notes_resources_used_by(field, item_id)[broncode]

Return the set of resource hashes of all resources used by the note for the specified item

pref(name, default=None, namespace=None)[broncode]

Return the value for the specified preference or the value specified as default if the preference is not set.

read_backup(book_id)[broncode]

Return the OPF metadata backup for the book as a bytestring or None if no such backup exists.

remove_books(book_ids, permanent=False)[broncode]

Remove the books specified by the book_ids from the database and delete their format files. If permanent is False, then the format files are placed in the per-library trash directory.

remove_formats(formats_map, db_only=False)[broncode]

Verwijder de specifieke formaten van de specifieke boeken

Parameters:
 • formats_map – A mapping of book_id to a list of formats to be removed from the book.

 • db_only – If True, only remove the record for the format from the db, do not delete the actual format file from the filesystem.

Returns:

A map of book id to set of formats actually deleted from the filesystem for that book

remove_items(field, item_ids, restrict_to_book_ids=None)[broncode]

Delete all items in the specified field with the specified ids. Returns the set of affected book ids. restrict_to_book_ids is an optional set of books ids. If specified the items will only be removed from those books.

rename_extra_files(book_id, map_of_relpath_to_new_relpath, replace=False)[broncode]

Rename extra data files

rename_items(field, item_id_to_new_name_map, change_index=True, restrict_to_book_ids=None)[broncode]

Rename items from a many-one or many-many field such as tags or series.

Parameters:
 • change_index – When renaming in a series-like field also change the series_index values.

 • restrict_to_book_ids – An optional set of book ids for which the rename is to be performed, defaults to all books.

restore_book(book_id, mi, last_modified, path, formats, annotations=())[broncode]

Restore the book entry in the database for a book that already exists on the filesystem

restore_original_format(book_id, original_fmt)[broncode]

Restore the specified format from the previously saved ORIGINAL_FORMAT, if any. Return True on success. The ORIGINAL_FORMAT is deleted after a successful restore.

property safe_read_lock

A safe read lock is a lock that does nothing if the thread already has a write lock, otherwise it acquires a read lock. This is necessary to prevent DowngradeLockErrors, which can happen when updating the search cache in the presence of composite columns. Updating the search cache holds an exclusive lock, but searching a composite column involves reading field values via ProxyMetadata which tries to get a shared lock. There may be other scenarios that trigger this as well.

This property returns a new lock object on every access. This lock object is not recursive (for performance) and must only be used in a with statement as with cache.safe_read_lock: otherwise bad things will happen.

save_original_format(book_id, fmt)[broncode]

Save a copy of the specified format as ORIGINAL_FORMAT, overwriting any existing ORIGINAL_FORMAT.

search(query, restriction='', virtual_fields=None, book_ids=None)[broncode]

Search the database for the specified query, returning a set of matched book ids.

Parameters:
 • restriction – A restriction that is ANDed to the specified query. Note that restrictions are cached, therefore the search for a AND b will be slower than a with restriction b.

 • virtual_fields – Used internally (virtual fields such as on_device to search over).

 • book_ids – If not None, a set of book ids for which books will be searched instead of searching all books.

search_notes(fts_engine_query='', use_stemming=True, highlight_start=None, highlight_end=None, snippet_size=None, restrict_to_fields=(), return_text=True, result_type=<class 'tuple'>, process_each_result=None, limit=None)[broncode]

Search the text of notes using an FTS index. If the query is empty return all notes.

set_conversion_options(options, fmt='PIPE')[broncode]

options must be a map of the form {book_id:conversion_options}

set_cover(book_id_data_map)[broncode]

Set the cover for this book. The data can be either a QImage, QPixmap, file object or bytestring. It can also be None, in which case any existing cover is removed.

set_field(name, book_id_to_val_map, allow_case_change=True, do_path_update=True)[broncode]

Set the values of the field specified by name. Returns the set of all book ids that were affected by the change.

Parameters:
 • book_id_to_val_map – Mapping of book_ids to values that should be applied.

 • allow_case_change – If True, the case of many-one or many-many fields will be changed. For example, if a book has the tag tag1 and you set the tag for another book to Tag1 then the both books will have the tag Tag1 if allow_case_change is True, otherwise they will both have the tag tag1.

 • do_path_update – Intern gebruikt, u dient dit nooit te wijzigen.

Sets links for item values in field. Note: this method doesn’t change values not in the value_to_link_map

Parameters:
 • field – the lookup name

 • value_to_link_map – dict(field_value:link, …). Note that these are values, not field ids.

Returns:

books changed by setting the link

set_metadata(book_id, mi, ignore_errors=False, force_changes=False, set_title=True, set_authors=True, allow_case_change=False)[broncode]

Set metadata for the book id from the Metadata object mi

Setting force_changes=True will force set_metadata to update fields even if mi contains empty values. In this case, ‘None’ is distinguished from ‘empty’. If mi.XXX is None, the XXX is not replaced, otherwise it is. The tags, identifiers, and cover attributes are special cases. Tags and identifiers cannot be set to None so they will always be replaced if force_changes is true. You must ensure that mi contains the values you want the book to have. Covers are always changed if a new cover is provided, but are never deleted. Also note that force_changes has no effect on setting title or authors.

set_notes_for(field, item_id, doc: str, searchable_text: str = '', resource_hashes=(), remove_unused_resources=False) int[broncode]

Set the notes document. If the searchable text is different from the document, specify it as searchable_text. If the document references resources their hashes must be present in resource_hashes. Set remove_unused_resources to True to cleanup unused resources, note that updating a note automatically cleans up resources pertaining to that note anyway.

set_pref(name, val, namespace=None)[broncode]

Stel de opgegeven voorkeur aan de opgegeven waarde. Zie ook: meth: pref.

split_if_is_multiple_composite(f, val)[broncode]

If f is a composite column lookup key and the column is is_multiple then split v into unique non-empty values. The comparison is case sensitive. Order is not preserved. Return a list() for compatibility with proxy metadata field getters, for example tags.

tags_older_than(tag, delta=None, must_have_tag=None, must_have_authors=None)[broncode]

Return the ids of all books having the tag tag that are older than the specified time. tag comparison is case insensitive.

Parameters:
 • delta – A timedelta object or None. If None, then all ids with the tag are returned.

 • must_have_tag – If not None the list of matches will be restricted to books that have this tag

 • must_have_authors – A list of authors. If not None the list of matches will be restricted to books that have these authors (case insensitive).

unretire_note_for(field, item_id) int[broncode]

Unretire a previously retired note for the specified item. Notes are retired when an item is removed from the database

user_categories_for_books(book_ids, proxy_metadata_map=None)[broncode]

Return the user categories for the specified books. proxy_metadata_map is optional and is useful for a performance boost, in contexts where a ProxyMetadata object for the books already exists. It should be a mapping of book_ids to their corresponding ProxyMetadata objects.